67 4e Afd. 28 juni 1956. HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat het wenselijk is dat wordt overgegaan tot herziening van dat deel van het Uitbreidingsplan dezer gemeente, dat is begrepen in herziening L, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1930 no. 26, be- treffende de terreinen, gelegen westelijk van de Herenweg, noordelijk van Ipenrode, zuidelijk van de Zandvoortselaan tot de Leidsevaart en westelijk van de Leidsevaart tussen de grens der gemeente Haarlem en de in weste- lijke richting verlengde noordgrens van Ipenrode; gelet op artikel 36, 4e der Woningwet; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders. BESLUIT: te bepalen, dat met ingang van 1 juli 1956 een herziening van het uitbrei- dingsplan voor het deel der gemeente, dat is begrepen in herziening L, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1930, no. 26, zal worden voor- bereid. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 28 juni 1956. De se5retaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1