OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Donderdag 28 juni 1956, des n.m. om 4 uur. 28 juni 1956 178 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J Kooijmans, N J. van der Linden, W. J. Reijnders, A. J. J. Verspoor, Th. J. H. Verhoeven, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde, waarnemend secretaris. Afwezig met kennisgeving: mevr. J. van Nispen-van Wely en de heren A. J. van Houten en M. D. Scheer. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. van der Meulen-Houvver wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 25 mei 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Herziening uitbreidingsplan (67). 4. Krediet aanleg weg bij de Koediefslaan (80). 5. Krediet verbetering Zandvoortselaan (68). 6. Aankoop percelen Glipperweg 25, 27 en 29 (69). 7. Krediet tribune sportparken (70). 8. Krediet aanschaffing stoomreiniger (71). 9. Ontheffing verplichting tot stichting van een gymnasium (72). 10. Stichting bijzondere school voor gewoon lager onderwijs (73). 11. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven over 1955 voor het openbaar lager onderwijs (74). 12. Aanschaffing meubilair St. Aloysiusschool Molenwerfslaan (75). 13. Aanschaffing meubilair St. Augustinusschool Molenwerfslaan (76). 14. Aanschaffing meubilair Bosch en Hovenschool (77). 15. Benoeming onderwijzer Bronsteeschool (78). 16. Tijdelijke ziektekostenregeling gemeentepersoneel 1956 (79). 17. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en die der bedrijven over het dienstjaar 1954. 18. Diverse begrotingswijzigingen 1955. 19. Rondvraag. Alvorens met de agenda aan te vangen doet de Voorzitter mededeling dat de heer van Houten in een ziekenhuis is opgenomen. Hoewel hij ge- lukkig weer beterende is zal hij toch gedurende enige maanden zijn werk- zaamheden niet kunnen vervullen. Spreker wenst hem, mede namens de raad, van harte beterschap toe. Spreker stelt voor de heer van Houten een bloemstuk te doen toekomen (applaus). Vervolgens richt spreker een bijzonder woord van welkom tot de heer van Hees, hetwelk met applaus door de raad wordt onderstreept. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 25 MEI 1956. De heer Mr. Zeelenberg stelt voor,, op pagina 158, 3e regel van de tweede

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1