OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Donderdag, 26 juli 1956, des n.m. om 4 uur. 26 juli 1956. 195 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waamemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en mevr. J. van Nispen-van Wely, tijdelijk wethou- der en Mr. O. H. van Wijk, wethouder. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, W. J. Reijnders, A. J. J. Verspoor. De Voorzitter opent de vergadering op de gebmikelijke wijze. De heer Zegwaart wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 28 juni 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorbereiding herziening uitbreidingsplan terreinen gelegen tussen de van Merlenlaan, Zandvaart, Kerklaan en Herenweg (81). 4. Verkoop grond aan de Glipperweg (82). 5. le Wijziging Ziektekostenvoorziening gemeentepersoneel (83). 6. Verhoging krediet splitsing woning Cloosterweg 49 (84). 7. Bijdrage in de kosten tentoonstelling buitengewoon lager onderwijs te Haarlem (85). 7a. Krediet voor vervanging radiatoren centrale verwarming- Voorweg- school (86). 8. Rondvraag. De Voorzitter richt een bijzonder woord van welkom tot mevr. van Nispen, in haar kwaliteit van tijdelijk wethouder. Voorts doet spreker mededeling dat de heer van Houten het zieken- huis verlaten heeft. Het zal echter nog wel een tijdje duren voordat de heer van Houten zijn werkzaamheden zal mogen hervatten. Verder deelt spreker mede, dat de heer Reijnders emstig ziek is ge- worden. Namens de raad uit spreker de wens, dat de heer Reijnders weer spoedig hersteld zal zijn. Spreker stelt voor, vanwege de raad aan de heer Reijnders een bloemstuk te zenden, vergezeld van de beste wensen voor een spoedig herstel. (applaus). Mevr. van Nispen dankt de voorzitter voor diens vriendelijke woorden. Spreekster hoopt dat zij haar collega-raadsleden niet te lang in de steek zal behoeven te laten, hetgeen impliceert dat zij de heer van Houten een spoedig herstel toewenst. Spreekster dankt de raad voor het in haar ge- stelde vertrouwen hetwelk zij hoopt niet te zullen besehamen. (applaus). I. VASTSTELLJNG NOTULEN DER VERGADERING VAN 28 JUNI 1956. Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1