87 2e Afd. 30 augustus 1956. ONDERWIJ S V OORZIENIN GEN Aan de Raad, Vôôr 1 ianuari 1956 werd de sterkte van het personeel aan de openbare- en bi/zondere kleuterscholen geregeld in gemeentelike verordeningen. Daarin was bepanld dat boven een bepaald aantal leerlingen een of meer Llp/terl aan de scholen verbonden konden worden. Van die mogehjkheid 1Sltder v^iSde0ôpenblre kleuterscholen beschikte 0V®r 7 ^O^peMaÏ totale personeelskosten kunnen becrjferd worden op f 7.320, per jaar zijnde f 33,— per kleuter per jaar De totale personeelskosten van de helpsters aan de bijzondere kleuterschoien worden geraamd op f 21.450,—per jaar. Totale kosten van de helpsters f 28.770, perjaar. Sedert 1 januari 1956 is, zoals u bekend is, de Kleuteronderwijswet m werking getreden en hebben de plaatselijke regelingen haar rechtskrach V6Derwet bepaalt, dat aan elke kleuterschool verbonden moeten zijn bij een aantal leerlingen van: 1 tot en met 40 1 leidster; 41 80 2 leidsters gl 120 3 leidsters enz. De verplichte leerlingenschaal is dus de 40 schaal. Dit is een regeling soortgéiyk aan die, welke in de gemeentelijke verordenmgen was bepaald. De wet spreekt echter niet van helpsters naast leidsters. Rliikbaar heeft de Minister de figuur van helpster met m de wet op- genomen, omdat hij deze bij de bovengenoemde leerlingenschaal met nodig 0°Ereisdrn de wet geen voorziening getroffen hoe moet worden gehandeld met de kosten, die de gemeente nu nog maakt voor de thans în dienst Z1JBtdoelde ptrsOTeelskosten zullen gevoegd worden bij deI ®xPlo^at^k^: ten van de openbare scholen, waardoor de bijzondere scholen m de ge legenheid worden gesteld eenzelfde bedrag per leerlmg te besteden. Het is dan echter niet noodzakelijk, dat de hogere vergoedmg van de exploitatiekosten ook voor hetzelfde doel, het in dienst hebben van help- sters wordt besteed; dat bedrag kan ook anders worden aangewend. Na'ar de thans bekende gegevens zullen de openbare W?otor^olden ingang van de cursus 1956—1957 bezocht worden door de volgende aan tallen leerlingen: Crayenesterkleuterschool 66; gemiddeld per klas 33; Dreefkleuterschool 48; gemiddeld per klas 24 en Voorwegkleuterschool 60; gemiddeld per klas 30. De verschillende hiervoor genoemde omstandigheden, waaronder de te verwachten klassebezetting, die zowel bij de openbare- als bij de bij- zondere kleuterscholen een dalende tendenz vertoont hebben de vraag doen opkomen /f het verbinden van helpsters aan de openbare kleuter- scholen niet behoort te worden beëindi^ci. Zonder meer zou tot een dergelijke maatregel niet zo sPoedl^or^° overgegaan, doch nu de functie van helpster geen wettelijke grondslag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1