OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Donderdag, 30 augustus 1956, des n.m. om 4 uur. 30 augustus 1956. 210 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingmevr. J. van Nispen-van Wely en de heren W. J. H. van Hees, A. J. van Houten en Th. J. H. Verhoeven. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verspoor wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 26 juli 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Onderwijsvoorzieningen (87). 4. Onbewoonbaarverklaring perceel Glipperweg 18 (88). 5. Onbewoonbaarverklaring perceel Glipperweg 20 (89). 6. Onbewoonbaarverklaring perceel Glipperweg 24 (90). 7. Leermiddelen Bosch en Hovenschool (91). 8. Krediet gymnastiekmaterieel Voorwegschool (92). 9. Krediet voor bouw transformatorstation Haemstedelaan (93). 10. Krediet voor aanschaffing van een nieuwe roltrommelauto (94) 11. Rondvraag. De Voorzitter richt een bijzonder woord van welkom tot de heer Reijn- ders in verband met diens herstel van een emstige ziekte, waarvoor de heer Reijnders zijn dank betuigt. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 26 JULI 1956. Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELJNGEN. a. Mededeling van A. J. J. Verspoor, lid van de raad, d.d. 30 juli 1956, dat hij zijn benoeming tot tweede vaste plaatsverv'angend wethouder aanvaardt. b. Mededeling van Gedeputeerde Staten d.d. 25 juli 1956, no. 63 dat het raadsbesluit d.d. 27 april 1956, no. 50, ,,le Wijziging jaarweddëregeling ambtenaren" bij hen noch bij de minister van binnenlandse zaken be- denkmg ontmoet. c. idem d.d. 8 augustus 1956, no. 36, dat het raadsbesluit d.d. 26 juli 1956, no. 83, „Wijziging ziektekostenvoorziening gemeentepersoneel" door hen voor kennisgeving is aangenomen. d. goedkeuring door Gedeputeerde Staten bij besluit van 25 juli 1956, no. 25, van model D no. 13 tot wijziging der gemeente-begroting 1954; model D nos. 10 en 11 tot wijziging der gemeente-begroting 1955; ié

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1