OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Donderdag, 27 september 1956, des n.m. om 3 uur. 27 september 1956 232 Voorzitter de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames Mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretarisde heer T. M. Schelling. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. van der Meulen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 30 augustus 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. 2e Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater (95). 4. Verordening schoolgeld kleuteronderwijs (96). 5. Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik der algemene begraafplaats (97). 6. le Wijziging uitbreidingsplan in hoofdzaak (98). 7. Krediet uitbreiding tennisbanen in Groenendaal (99). 8. Krediet vernieuwing brandalarminstallatie (100). 9. Benoeming leden commissie als bedoeld in art. 8 der woonruimtewet 1947 (101). 10. Toekennen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel van 6% over het 2e halfjaar 1956 (102). 11. Bouw van 7 woningen aan de Molenwerfslaan (103). 12. 12e Wijziging begroting 1955. 13. Rondvraag. De Voorzitter richt een bijzonder woord van welkom tot de heer van Houten. Hij spreekt er zijn vreugde over uit dat de heer van Houten weer hersteld is en hoopt dat de heer van Houten zijn taak weer volkomen zal kunnen vervullen. (Applaus). De heer Van Houten dankt voor dit hartelijke welkom. Omdat hem van medische zijde nog enige beperkingen zijn opgelegd, roept hij, voor het geval dit nodig mocht zijn, de clementie van de raad in. Spreker dankt verder de raad voor de belangstelling die hij gedurende zijn ziekte van de raad als geheel zowel als van velen persoonlijk heeft mogen onder- vinden. S'peciaal brengt spreker mevr. van Nispen dank dat zij hem ge- durende zijn ziekte heeft willen vervangen. (Applaus). De Voorzitter deelt mede, dat door mevr. van Nispen en de heren Ver- hoeven, van B>ruggen, Scheer, Zegwaart, van der Linden, Dijkstra en Zeelenberg het verzoek is ingediend om onmiddellijk na de opening van de vergadering in geheime zitting over te gaan. Naar aanleiding daarvan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1