OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op Donderdag, 25 oktober 1956, des n.m. om 3 uur. 25 oktober 1956. 242 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaker, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Dinden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingmevr. J. van Nispen-van Wely en de heren W. J. H. van Hees en Th. J. H. Verhoeven. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Zegwaart wordt door het lot aangewezen om bij eventueie stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 27 september 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank (105). 4. Bijdrage aan de Noordhollandse Vereniging tot bestrijding van de tuberculose (106). 5. Verlenging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde wo- ning (107). 6. Schilderwerk keukens 69 woningen Bosboom Toussaintiaan (108). 7. Aanleg van douche-gelegenheden diverse woningcomplexen (109). 8. Bouwrijp maken van terreinen gelegen westelijk van de Glipper Dreef (110). 9. Aanvrage om gelden voor aanschaffing van meubilair voor de Nic. Beetsschool 111 10. Krediet voor daglichtafscherming van een lokaal van de Voorweg- school (112). 11. Krediet voor rijwielstalling Bronsteeschooi (113). 12. Verpachting van het Verversingshuis en krediet voor uitbreiding van het Verversingshuis en voor het maken van een riolering (114). 13. Toeslag op pensioen (115). 14. Voeren van een rechtsgeding (116). 15. Garantie voor een geldlening voor een sportpark van de r.-k. sport- vereniging H.B.C. (117). 16. Nota over het parkeren van auto's op de openbare weg en over ver- keersregeling in het algemeen (118). 17. Krediet voor verandering van inrichting van de Crayenester- en de Voorwegschool (120). 18. Aanvrage om gelden voor verbouwing van de Jacobaschool (119). 19. Benoeming vakonderwijzer openbare lagere scholen (104). 20. Benoeming onderwijzend personeel aan de Bronsteeschool (121). 21. Rondvraag. De Voorzitter feliciteert de heer van Bruggen met diens verkiezing tot lid van de le Kamer der Staten Generaal. De heer Mr. Dr. Van Bruggen dankt hiervoor. Voor zover daartoe de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1