OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag, 30 november 1956, des n.m. om 3 uur. 30 november 1956. 268 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames H. v. d. Meulen-Houwer, J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving de heren W. J. H. van Hees en A. C. Hop- staken. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Brink wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 25 oktober 1956. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Aankoop perceel L. v. Leijdenlaan 12 (147). 4. Vaststelling vacatiegeld voor leden huurcommissie (122). 5. Intrekking verordening op de winkelsluiting tijdens openstelling ,,Ldnnaeushof" (123). 6. 7e Wijziging der bouw- en woningverordening (124). 7. Vaststelling herziening van het uitbreidingsplan voor het terrein ge- legen tussen de Pieter de Hooghstraat, J. van Goyenstraat en P. Potterlaan. Herziening XVII C (125). 8. Vaststelling herziening van het uitbreidingsplan voor het terrein ge- legen tussen de Lanckhorstlaan, Crayenestersingel, Koediefslaan en Van de Spiegellaan. Herziening XXV A (126). 9. Intrekking van de verordening ter uitvoering van de artt. 15 en 46 der Drankwet (127). 10. Krediet voor afscheiding langs het pad naar de hulpschool van het Chr. Lyceum, ten zuiden van de Koediefslaan (128). 11. Intrekking van herzieningen van het uitbreidingsplan (129). 12. lle Wijziging van de verordening voor de prijzen van gas, duinwater en eiektriciteit. (Verhoging tarief voor water) (130). 13. Krediet voor aanschaffing van een reserve-schakelaar voor het hoofd- meet- en schakelstation aan de Overbosstraat (131). 14. Belegging van kasgeld (132). 15. Kasgeldleningen 1957 (133). 16. Krediet in rekening-courant Ned. Handelmaatschappij (134). 17. Krediet in rekening-courant Bank van Ned. Gemeenten (135). 18. Wijziging garantie van hypothecaire geldlening N.V. Bouwkas Neder- landse Gemeenten (136). 19. Vaststelling voorschot op de vergoedingen bedoeld in art. 73 der Kieu- teronderwijswet (137). 20. Verlenen van medewerking ingevolge art. 50 der Kleuteronderwijswet voor aanschaffing kasten voor de Maria Kleuterschool (138). 20a. Wijziging raadsbesluit tot stichting van een kleuterschool nabij de Voorwegschool (148).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1