150 4e afd. 13 december 1956. herziening uitbreidingsplan. ne Raad der gemeente Heemstede; overwegende dat het wenselijk is, dat wordt overgegaan tot herziening van dat deel van het uitbreidingsplan dezer gemeente dat îs vastgesteld voor de terreinen, welke zijn gelegen westelijk van de Herenweg, zuidehjk van de buitenplaats „Ipenrode", noordelijk van de Manpads aan en ooste- lük van de Leidsevaart, doch slechts voor zoven m sepia kleur is aange- geven op het bij raadsbesluit van 1 juli 1954 no. 65 vastgestelde udbrei- dingsplan, regelende de bestemming in hoofdzaak van het landelrjk gebied der° gemeente Heemstede; gelet op artikel 36, 4e lid der Woningwet; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: te bepalen, dat met ingang van 28 januari 1957 een herzienmg van het uitbreidingsplan voor de boven omschreven terremen, zal worden bereid. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 13 december 1956. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1