OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gerneente Heemstede op donderdag, 13 december 1956, des nam. om 4 uur. (151)'.. 13 december 1956. 300 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J, Verspoor, Drs. M. Weijers, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingmevr. J. van Nispen-van Wely en de heren W. J. H. van Hees en Mr. J. Zeelenberg. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Brink wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voerbereidiag van een herziening van het uitbreidingsplan voor de terreinen welke zijn gelegen westelijk van de Herenweg, zuidelijk van de buit'ônplaats ,,Ipenrode", noordelijk van de Manpadslaan en oostelijk van de Leidsevaart, voor zover niet begrepen in het ,,plan in hoofdzaak" (160). 3. Krediet voor vernieuwing truck met cabine van de brandladder-auto 4. 2e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van keurloon in de gemeente Heemstede (152). 5. Machtiging aan burgemeester en wethouders tot het indienen van bezwaren tegen het ontwerp-streekplan voor Zuid-Kennemerland (153). 6. Instelling van een vordering tot invoeging van de gemeente in de procedure tussen de eigenaar en de bewoners van perceel Herfstlaan 6 (154). 7. Verhoging krediet voor de bouw van 7 woningen aan de Molenwerfs- laan (155). 8. Krediet voor aanschaffing van transformatoren voor het elektrici- teisbedrijf (156). 9. Bouw van 48 woningen aan de westzijde van de Glipperweg (157). 10. Verzoek van de Vereniging „Bijzondere Protestantse Scholen" te Heemstede, om medewerking ingevolge artikel 72 dcr Lager-onderwijs- wet 1920, voor aanschaffing van een telmachine (158). 11. Vaststelling verordening Kleuteronderwijs (159). 12. Garantie hypothecaire geldleningen N.V. Bouwkas Nederlandse Ge- meenten (160). 13. Rondvraag. I. INGEKOMEN STUKKEN. a. besluit van gedeputeerde staten d.d. 14 november 1956, no. 166, tot vaststelling van de gemeente- en bedrijfsrekeningen over het dienst- jaar 1953. b. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 14 november 1956, no. 311,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1