ZAAKSGEWIJZE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1958. BESTUUR VAN DE GEMEENTE INDELING ONDERWEKPEN Blz. 1. Instelüng, ontwikkeling 4 2. Betrekkingen tot andere lichamen 4 3. Rechtspositie 4 4. Eigendommen Algemeen 4 Aankoop, stichting, schenking, verbetering 4 Verkoop 4 5. Publiciteit en voorlichting 5 6. Financiën Gemeente-begroting 5 Gemeente-rekening 5 Financieel beheer 5 Belegging van gelden 5 Rekening-courant 5 Geldlening en kasgeldlening 5 Subsidie 6 7. Organen, functionarissen Gemeenteraad 6 College burgemeester en wethouders 6 Secretaris en ontvanger 6 Ambtenaren van de burgerlijke stand 7 8. Personeel Aanstelling, ontslag 7 Rechtspositie 7 Bezoldiging 7 Andere aangelegenheden het personeel betreffende 8 9. Bedrijven, diensten, stichtingen, fondsen Gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven (algemeen) 8 Gasbedrijf 8 Duinwaterbedrijf 8 Elektriciteitsbedrijf 9 Openbare Werken 9 Politie 9 Grondbedrijf 9 Stichting Heemsteedse Sportparken 9 Fonds Armengoederen 9 Reservefonds voor woningverbetering 10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1