1 4e Afd. 10 januari 1958. GEWIJZIGD EXEMPLAAR. GEMEENSCHAPPELIJKE BEGELING INZAKE DE VLEESKEUBINGSDIENST. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 31 januari 1957, no. 1, werden wij gemachtigd de met de gemeente Haarlem gesloten overeenkomst betreffende de aan- sluiting bij de keuringsdienst van vee en vlees van die gemeente te ver- lengen tot uiterlijk 31 december 1957, met dien verstande, dat die overeen- komst zou vervallen met ingang van de datum waarop in werking treedt de gemeenschappelijke regeiing betreffende de uitvoering van en het toe- zicht op de naleving van de bij of krachtens de Vleeskeuringswet (Stbl. 1919 no. 524) gestelde bepalingen, alsook ten aanzien van de exploitatie en instandhouding van het openbaar slachthuis te Haarlem, zomede de destructie van dieren, vlees en vleeswaren. Aangezien omtrent de totstandkoming van de vermelde gemeenschap- pelijke regeling nog steeds geen beslissing kon worden genomen, is het noodzakelijk, de bestaande overeenkomst wederom voor ten hoogste een jaar te verlengen, met dien verstande, dat deze overeenkomst zal ver- vallen met ingang van de datum, waarop de gemeenschappelijke regeling in werking treedt. Op grond daarvan bieden wij U bijgaand ontwerp- besluit ter vaststeiiing aan. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december burgemeester en wethouders te machtigen om de met de gemeente Haarlem gesloten overeenkomst betreffende de aansluiting bij de keu- ringsdienst van vee en vlees der gemeente Haarlem, welke overeenkomst tot en met 31 december 1957 geldt, te rekenen van 1 januari 1958 af, te verlengen tot en met uiterlijk 31 december 1958, met dien verstande, dat de overeenkomst zal vervallen met ingang van de datum, waarop in wer- king treedt de gemeenschappelijke regeling betreffende de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Vleeskeurings- wet (Stbl. 1919, no. 524) gestelde bepalingen, alsook ten aanzien van de exploitatie en instandhouding van het openbaar slachthuis te Haarlem, zomede de destructie van dieren, vlees en vleeswaren. Heemstede, 18 december 1957. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. 1957; BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1