/f/TfrU- m 1 2e Afd. 10 januari 1958. g Wij stellen U derhalve voor, onder mededeling- dat de in dit voorstel ge- noemde stukken alsmede het advies van de plaatselijke commissie van overleg, groep ambtenaren, voor U ter inzage zijn gelegd, tot de vaststel- ling van nevensgaand ontwerp-besluit over te gaan. Heemstede, 4 januari 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en het advies van de commissie van overleg, groep ambtenaren; BESLUIT: I. de „Verordening regelende de jaarwedden van de ambtenaren in dienst der gemeente vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juli 1955 no lOOa sedert gewijzigd, te wijzigen als volgt: De in artikel 2 vermelde minima en maxima der jaarwedden het aan- Penodieke verhogingen en het bedrag dier verhogingen worden voor de salansklassen XVII en XVIII te rekenen met ingang van 1 september 1956 bepaald op XVII f 9.552,— f 11.184,8xf204 XVIII f 10.752,12.576,8 x 228^- II. met betrekking tot de inpassing der jaarwedden van de ambtenaren, e.m de onder I genoemde salarisklassen zijn opgenomen, van over- eenkomstige toepassing te verklaren artikel IV van het Koninkliik besluit van 13 mei 1957 Stbl. no. 159; J m. te bepalen, dat de ingevolge sub I geldende jaarwedden zullen worden verhoogd overeenkomstig de raadsbesluiten van 28 november 1957 No Lia.(I°°,rZlemilg.11!Ske de bezoIdiSing van het gemeentepersoneel verharid^met^H11^1 v, 6" 25 ^Uli 1957 no' 83 ilooncomPensatie in verband met de huurverhogmg ingaande 1 augustus 1957). Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De secretaris, De VOorzitter>

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12