nc2- i 2e Afd. 10 januari 1958. KREDIET IN REKENING-COURANT BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN. De Raad der gemeente Heemstede; Overwegende, dat de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten zich he- reid heeft verklaard voor het jaar 1958 overeenkomstig de voorwaarden van de rekening-courantovereenkomst, tussen de gemeente en de bank ge- sloten d.d. 28 februari 1949, een krediet te verlenen van f 600.000, BESL.UIT: met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten overeen te komen, dat het krediet in rekening-courant ingevolge de overeenkomst, met de Bank gesloten d.d. 28 februari 1949 voor het jaar 1958 wordt vastgesteld op f 600.000,behoudens nader tussen partijen, voor zoveel nodig na be- komen goedkeuring, overeen te komen wijzigingen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De secretaris, er,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3