3 4e Afd. 10 januari 1958. DRANKWET. Aan de Raad, Zoals U bekend zal zijn is het voormalige r.-k. verenigingsgebouw aan de Herenweg alhier in de loop van dit jaar ingrijpend verbouwd en in be- langrijke mate gemodemiseerd. Het gebouw heeft een riant uiterlijk ge- kregen, bevat meerdere uitstekend ingerichte zalen en biedt een bijzonder goede gelegenheid voor het houden van vergaderingen, toneelvoorstellin- gen, congressen en feesten. Was het gebouw vroeger uitsluitend bestemd als centram van het plaatselijk r.-k. verenigingsleven, sinds de modernisering heeft het r.-k. kerkbestuur van de parochie St.-Bavo, waaraan het gebouw toebehoort, die bestemming in dier voege gewijzigd, dat de zalen thans ter beschikking staan voor een ieder, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke overtuiging. Door deze bredere bestemming wordt voorzien in een sterk gevoelde behoefte in de gemeente aan behoorlijk ingerichte vergaderruim- te. Een goed geoutilieerde gelegenheid voor het houden van vergaderingen en congressen bestaat buiten ,,Nieuw Berkenrode", zoals het vroegere verenigingsgebouw thans heet, in deze gemeente niet. Wij achten het daar- om van groot belang, dat aan de opzet om deze inrichting als zodanig aan haar doel te doen beantwoorden, zoveel mogelijk wordt medegewerkt. De exploitant heeft in de tijd dat hij het bedrijf leidt in sterke mate het bezwaar gevoeld, dat in zijn inrichting geen vergunning voor het gebraik van sterke drank aanwezig is. De deelnemers aan congressen stellen er Veelal prijs op, wanneer zij vôör het diner, dat aan een congres verbonden pleegt te zijn, een aperitief kunnen gebruiken. Hetzelfde doet zich voor wanneer een diner of een familiefeest wordt gegeven. Het is stellig niet de bedoeling, dat in deze inrichting de verkoop van alcoholica de boventoon zal gaan voeren, doch om volledig ingericht te zijn dient toch de mogelijkheid te bestaan tot het verstrekken van sterke drank vöör diners en na of tijdens te houden congressen of feesten. In deze gemeente zijn behalve 8 slijtvergunningen, 2 voiledige vergun- ningen en de voorwaardelijke tapvergunning voor het verversingshuis in Groenendaal, slechts 5 tapvergunningen van kracht, hetgeen betekent 1 vergunning op iedere 1560 inwoners. Indien geen verlaging van het aantal vergunningen had plaats gehad zou het maximum 60 vergunningen heb- ben bedragen of 1 vergunning op iedere 400 inwoners. Het is moeilijk staande te houden, dat in een gemeente met 25.000 inwoners een aantal van 8 tapvergunningen, waartoe dan nog één vergunning behoort, die slechts onder bepaalde omstandigheden geldig is, het drankgebruik al te zeer zou stimuleren. In voorkomende gevallen hebben wij daarom reeds onder het oog gezien of verhoging van het maximum niet gewenst zou zijn. Wij hebben daartoe echter nimmer het initiatief genomen, omdat de lijst van candidaat-vergunninghouders voor de overgrote meerderheid ge- gadigden voor slijtvergunningen aangeeft. Ten aanzien van „Nieuw-Berkenrode" achten wij het evenwel alleszins verantwoord en dringend gewenst, dat daarvoor, met toepassing van ar- tikel 8, le lid der Drankwet, een vergunning boven het maximum wordt verleend. Dit kan plaats hebben indien de Minister van S'ociale Zaken en Volksgezondheid ons daartoe, op voorstel van Uw Raad, machtiging ver- leent. De Minister heeft daartoe de bevoegdheid indien hij ,,Nieuw Berken- rode" wil aanmerken als een buitengewone inrichting voor maatschappe- lijk verkeer. Een definitie voor zodanige inrichting is in de Drankwet niet gegeven, doch als criterium is gesteld, dat de inrichting cafébezoek niet tot hcofddoel mag hebben. Dit is met „Nieuw Berkenrode" zeker niet het geval. Een vergunning voor de verkoop van sterke drank wordt niet ge-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5