3 4e Afd. 10 januari 1958. wenst voor de toevallige individuele bezoekers doch voor deelnemers aan congressen en feestelijkheden, die in de inrichting plaats hebben. Ben vergunning voor de toneelzaal is uiteraard niet nodig Wel is dat het geval voor de drie grote zalen gelijkvloers omdat daarin congressen worden gehouden en voor de lokaliteit op de eerste verdieping, omdat daarin vergaderingen van beperkte omvang en kleinere familiefeesten a"e- geven worden. Op grond. van het bovenstaande nodigen wij U uit bijgaand ontwern- besluit te bekrachtigen. Heemstede, 18 december 1957. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 1957 gelet op artikel 8, le lid der Drankwet 1931, Stbl. 476; BESLUIT: aan Zijne Excellentie de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor te stellen burgemeester en wethouders te machtigen voor vier lokali- teiten van het gebouw „Nieuw Berkenrode" in deze gemeente, een vergun- nmg boven het vastgestelde maximum te verlenen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De secretaris, Ot' Vûûczitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6