4e Afd. 10 januari 1958. KOPEN EN KI II.EN VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 29 juli 1937, no. 77 machtigde U ons tot het kopen en ruilen van gemeente-eigendommen en het aanvaarden om niet van grond, alsmede om de gekochte of om niet verkregen grond, zonodig als open- bare weg aan te leggen, mits de voor de gemeente aan iedere transactie verbonden lasten niet meer zullen bedragen dan 300, Bij Uw besluit van 31 oktober 1946, no. 29 wijzigde U voormeld besluit in dier voege, dat het daarin aangegeven bedrag werd verhoogd tot 500,—. Aangezien sindsdien de kosten van allerlei maatregelen, die uit de aan- vaarding van grond voortvloeien, zeer beduidend zijn gestegen en het in bepaalde gevallen gewenst is, dat transacties van geringe omvang door ons college uitgevoerd kunnen blijven worden, nodigen wij U uit het be- drag van 500,door vaststelling van het hierbij gevoegde ontwerp- besluit te verhogen tot 1000, Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. Heemstede, 2 januari 1958. De secretans, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 januari 1958 met het advies van de Commissie voor Openbare Werken; BESLiUIT: zijn besluit van 29 juli 1937, no. 77, zoals dat is gewijzigd bij besluit van 30 oktober 1946, no. 29, in die zin te wijzigen, dat 500,wordt vervan- gen door 1000, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 10 januari 1958. De seeretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7