14 4e Afd. 30 januari 1958. VERKOOP BOUWTERREIN. Aan de Raad, Wij hebben de eer U mede te delen, dat de firma W. Fris te Amsterdam, een perceel bouwterrein, gelegen aan de westzijde van de Troelstralaan ter grootte van 872 m'-\ wenst te kopen ter bebouwing met vier eenge- zinswoningen. Aangezien hiertegen geen bezwaar bestaat, hebben wij met genoemde firma een voorlopige koopakte afgesloten, welke, met het kaartje, waarop het over te dragen perceel grond is aangegeven, voor U ten raadhuize ter inzage ligt. De in bijgevoegd ontwerp-besluit genoemde pri]s achten wij, met de Commissie voor het Grondbedrijf, voldoende hoog. Mitsdien nodigen wij TJ uit tot deze verkoop te besluiten door vaststelling' van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 22 januari 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januan 1958; BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen: le. voor de gemeente te verkopen, op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden genoemd in de betreffende voorlopige koopakte, aan de firma W. Fris te Amsterdam voor zich of haar nader te noemen mees- ters een perceel bouwterrein, op bijbehorende tekening in groene kleur aangegeven, groot 872 m\ gelegen aan de Troelstralaan, ka- dastraal bekend in sectie C, no. 3390 (ged.), voor de prijs van /15, per m2; 2e. om in de kadastrale aanduiding van het verkochte perceel en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als zij, na advies van de Commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oordelen, of wel Gedeputeerde Staten wenselijk zullen achten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, De vo

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11