15 4e Afd. 30 januari 1958. VERKOOP GROND VAN INDUSTRIETERREIN AAN DE CLOOSTERWEG. Aan de Raad, Wij hebben de eer U mede te delen, dat de N.V. Aannemingsbedrijf P. G. M. van den Putten te Heemstede zich tot ons heeft gewend met het verzoek te mogen kopen een pereeel grond, groot 450 m2, gelegen aan de westzijde van de Cloosterweg. Tegen inwilliging van dit verzoek bestaat bij ons geen bezwaar. Wij stellen U daarom voor, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, tot verkoop over te gaan tegen de prijs van f 15,per m2, welke prijs ook voor het naastliggende terrein is betaald. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari burgemeester en wethouders te machtigen: le. voor de gemeente te verkopen op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden, genoemd in de voorlopige koopakte, aan de N.V. Aan- nemingsbedrijf P.G.M. van den Putten te Heemstede, een perceel grond, groot 450 m2, kadastraal bekend in sectie A, no. 7997 (ged.), gelegen aan de westzijde van de Cloosterweg, op bijbehorende tekening in groene kleur aangegeven, voor de prijs van f 15,per m2; 2e. om in de kadastrale aanduiding van het verkochte perceel en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, als zij, na advies van de Commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oor- delen of wel Gedeputeerde Staten wenselijk zullen achten. Heemstede, 22 januari 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. 1958; BESLUIT: De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. etaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13