16 2e afd. 30 januari 1958 ding, berekend naar 1 ten honderd van het extra af te lossen bedrag. Geldneemster zal van haar voornemen tot extra aflossing der lening ten- minste vier maanden tevoren aan geldgeefster schriftelijk kennis geven. Deze kennisgeving is onherroepelijk en verplicht geldneemster op de ge- stelde datum de extra-aflossing te doen. De bedragen overeenkomstig dit artikel extra afgelost, zullen gerekend worden allereerst te zijn betaald in mindering van de laatste aflossingstermijn, daarna van de voorlaatste en zo vervolgens. Alle aan geldgeefster verschuldigde betalingen zullen geschieden te haren kantore te 's-Gravenhage of bij een nader door geldgeefster aan te wijzeh betaalkantoor. De betalingen zullen geschieden in Nederlands geld, zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor geldgeefster. De be- talingen zulien gerekend worden allereerst te zijn geschied ter voldoening van de kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de vergoedingen, ver- volgens van de rente en het laatst van de hoofdsom. Indien geldneemster het aan rente of aflossing verschuldigde niet op tijd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zal hebben voldaan, zal zij aan geldgeefster betalen, als boete, een bedrag, gelijk aan vijf ten hon- derd per jaar van het achterstallige bedrag over de tijd der nalatigheid. Het onafgeloste deel van het bedrag der lening is, met de rente en de kosten, onmiddellijk opeisbaar, bij niet-nakoming door geldheemster van één of meer der in deze akte vermelde bepalingen of aangegane verbinte- nissen, tenzij geldneemster na door geldgeefster aan haar verplichtingen te zijn herinnerd, alsnog binnen veertien dagen na ontvangst dier herinne- ring het verschuldigde, vermeerderd met de boete, voldoet, c.q. haar overige verplichtingen alsnog nakomt. Geldneemster zal in gebreke zijn door het enkele feit van het voorvallen van het in het vorig lid bedoelde geval van onmiddellijke opeisbaarheid, alsof zij bij bevel of andere soortgelijke akte ware in gebreke gesteld. De belastingen, welke van rente der lening geheven mochten worden, komen ten laste van geldneemster. Alle kosten en rechten van deze akte, van de schuldbekentenissen en van de maatregelen, welke geldgeefster mocht nemën tot behoud of ter uiteofening harer uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten zijn voor rekening van geldneemster. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, De ;itter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16