9 4e afd. 30 januari 1958 HERZIENING UITBREIDINGSPLAN Dp Raad der gemeente Heemstede; Overwegende dat bij zijn besluit van 27 juni 1957 no. 75 werd verklaard, dat voor het gedeelte van het uitbreidingsplan dezer gemeente, dat be- grepen is in herziening L, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1930, no 26, een herziening zal worden voorbereid; dat herziening L omvat de terreinen welke zijn gelegen westelijk van de Herenweg noordelijk van Ipenrode, zuidelijk van de Zandvoortselaan tot de Leidsevaart en westeliik van de Leidsevaart tussen de grens der ge- meente Haarlem en de in westelijke richting verlengde noordgrens van dat^de^térreinen gelegen westelijk van de Her- nweg tussen de Zandvoort- selaan de noordgrens van de buitenplaats Beraenrode en de Leidsevaart reeds dermate intensief bebouwd zijn dat wijzigmg van het uitbreidmgs- plan voor die terreinen niet nodig is; dat enige aanvullende bebouwing overeenkomstig het thans voor die ter- reinen geldende uitbreidingsplan doorgang moet kunnen vmaen; dat het in verband daarmede nodig is ,dat het bovenbedoelde besluit van 27 juni 1957 no. 75 wordt gewijzigd; BESLUIT: ziin besluit van 27 juni 1957, no. 75 zodanig te wijzigen, dat tussen ,26", en zal" wordt ingevoegd: „met uitzondering van de terremen gelegen tussén de Herenweg, de Zandvoortselaan, de Leidsevaart en de noordgrens van de buitenplaats „Berkenrode". Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1