12 ü&iÊÊÊÉä^^M'äjiirtaaiWif jfiü*i 30 januari 1958. DOORTKEKKING IR. LELYLAAN. 4e Afd. Aan de Raad, Sinds de hofstede „Het Oude Slot" het cigendom van de gemeente ge- worden is, bestaat de mogelijkheid om de beide gedeelten van de Ir. Lely- laan met elkaar te verbinden. De toestand zoals die thans bestaat, dat deze weg ter hoogte van de Slotlaan onderbroken is, is uiteraard niet bevredigend. De op korte termijn voorgenomen bouw van een viertal woningen langs de Slotlaan tussen de Bankastraat en de Ir. Lelylaan vormt een gerede aanleiding om thans tot verbinding van de beide delen van deze Iaatste weg over te gaan. Daardoor zal tevens een eind komen aan de klachten omtrent vervuiling van het terrein op de hoek van de Slotlaan en de Bankastraat. De kosten van de werkzaamheden aan de riolering en de bestrating in de Ir. Lelylaan en de Slotlaan worden geraamd op f 24.250,—. Deze kosten komen ten laste van het Grondbedrijf Aangezien de Ir. Lelylaan slechts aan één zijde bebouwd kan worden, omdat het ten zuiden van die weg gelegen terrein van „Het Oude Slot" niet als bouwterrein aangemerkt mag worden, is het redelijk, dat van de helft van bovenvermeld bedrag, jaarlijks de rente en afschrijving door de gemeente aan het Grondbedrijf worden vergoed. Bij de aanleg van het ge- deelte van de Ir. Lelylaan tussen de Slotlaan en de Cruquiusweg is een- zelfde gedragslijn gevolgd. Onder mededeling, dat de desbetreffende stukken voor U ter inzage liggen, stellen wij U voor bijgevoegd ontwerp-besluit vast te stellen. Heemstede, 22 januari 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Scheliing. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 1958; BESLUIT: le. burgemeester en wethouders, ten laste van het Grondbedrijf, een kre- diet te verlenen groot f 24.250,— voor het aanbrengen van riolering en bestrating van de verbinding van de gedeelten van de Ir. Lelylaan noordelijk en zuidelijk van de Slotlaan; 2e. dat van de helft van het sub 1 vermelde bedrag jaarlijks de rente en afschrijving door de gemeente aan het Grondbedrijf zal worden ver- goed. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7