13 1 J 4e Afd. 30 januari 1958. VERKOOP BOUWTERREINEN. Aan de Raad, Wij hebben de eer U mede te delen, dat de heren A. A. Leuven, G. van Bakel en Chr. de Bruin, wonende te Heemstede, en G. J. A. Verte'lman te Haarlem, elk voor zich een perceel bouwterrein wensen te kopen, gelegen aan de Slotlaan, tussen de Bankastraat en de Ir. Lelylaan, ter grootte van respectieveiijk 186 m2, 128 m2, 193 m2 en 130 m2, ter bebou- wing van elk perceel met een eengezinswoning. Wij achten het gewenst aan deze verzoeken te voldoen en daarom hebben wij met genoemde ge- gadigden voorlopige koopakten afgesloten, welke, met het kaartje waarop de over te dragen percelen grond zijn aangegeven, voor U ten raadhuize ter inzage liggen. De in bijgevoegd ontwerp-besluit genoemde prijs achten wij, met de Commissie voor het Grondbedrijf, voldoende hoog. Wij nodigen U mitsdien uit tot deze verkopen te besluiten door vaststel- ling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 22 januari 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; 19^ezien hei voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari BESLUIT: burgemeester en wethouders te machtigen: le. voor de gemeente te verkopen, op de grondslag van de bepalingen en voorwaarden, genoemd in de desbetreffende koopakten, voor de prijs van 12,50 per m2, van het bouwterrein, gelegen aan de Slotlaan tussen de Bankastraat en de Ir. Lelylaan, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie C, no. 3444 (ged.) aan: a. A. A. Leuven te Heemstede, een perceel grond, groot 186 m2, op bijbehorende tekening in rode kleur aangegeven; G. van Bakel te Heemstede, een perceel grond, groot 128 m2, op bijbehorende tekening in gele kleur aangegeven; Chr. de Bruin te Heemstede, een perceel grond, groot 193 m2, op bijbehorende tekening in blauwe kleur aangegeven; G. J. A. Vertelman te Haarlem, een perceel grond, groot 130 m2, op bijbehorende tekening in groene kleur aangegeven; b. 2e. om in de kadastrale aanduiding van de verkochte percelen en in de redactie van de bepalingen en voorwaarden waaronder deze verkopen geschieden, zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, als zij, na advies van de Commissie voor het Grondbedrijf, nodig zullen oordelen of wel Gedeputeerde Staten wenselijk zullen achten. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 januari 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9