OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gerneente Ideemstede op donderdag, 30 januari 1958, des nam. om 4 uur. 30 januari 1958 26 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames H. v. d. Meulen-Houwer en J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, P. Zegwaart en de wethouders E. J. van Lent, A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingde heren K. J. Dijkstra en Mr. J. G. H. Zee- lenberg. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Scheer wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter richt een bijzonder woord van welkom tot de heer Scheer. De heer Scheer dankt hiervoor en brengt tevens aan de raad dank voor het mooie bloemstuk door hem tijdens zijn ziekte ontvangen. AGENDA 1. Vaststeiling notulen der vergaderingen van 19 december 1957 en 10 januari 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 27 juni 1957, no. 75, waarbij werd verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van het uitbreidingsplan voor de terreinen gelegen westelijk van de Herenweg, noordelijk van ,,Ipenrode", zuidelijk van de Zandvoortselaan tot de Leidsevaart en westelijk van de Leidsevaart tussen de grens der ge- meente Haarlem en de in westelijke richting verlengde noordgrens van ,,Ipenrode" (9). 4. Derde wijziging van de jaarwedderegeling ambtenaren (10). 5. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de aankoop van een zelfladende zand- en grindtransporteur t.b.v. het bedrijf van Openbare Werken (11). 6. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor doortrekking van de Ir. Lelylaan (12). 7. Verkoop van bouwgrond aan de Slotlaan (13). 8. Verkoop van bouwgrond aan de Troelstralaan (14). 9. Verkoop van een gedeelte van het Industrieterrein (15). 9a. Aangaan geldlening 25.000,(16). 10. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERINGEN VAN 19 DE- CEMBER 1957 EN 10 JANUARI 1958. De heer van Bruggen stelt voor: op pagina 261, 22e regel van boven, het woord ,,economie" te vervangen door ,,autonomie"; op pagina 267, lle regel van alinea 3, achter het woord ,,waren" in te voegen ,,en dat fatsoen- lijke mensen alleen maar liberaal konden zijn" en op pagina 267, 16e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1