27 30 januari 1958 regei van de 3e alinea, achter het woord „man" in te voegen „hoopt te zijn". De heer van Houten stelt voor op pagina 255, 2e regel van boven, achter het woord „voeding" in te voegen ,,per inwoner". De notulen van 19 december 1957 worden vervolgens met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, alsmede de notulen van 10 januari 1958. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 22 januari 1958, no. 138, van het raadsbesluit d.d. 10 januari 1958, no. 2 ,,Krediet in rekening-courant Bank voor Nederlandsche Gemeenten". b. idem bij besluit van 8 januari 1958, no. 34, van het raadsbesluit van 31 oktober 1957, no. 113 ,,Verkoop grond oostelijk van de Glipper Dreef". c. idem bij besluit van 24 december 1957, no, 158, van de gemeente-reke- ning 1954, alsmede van de rekeningen der bedrijven over dat dienst- jaar. d. besluit van gedeputeerde staten d.d. 15 januari 1958, no. 265, tot ver- daging voor ten hoogste 6 maanden, ingaande na verloop van de ter- mijn van 6 maanden genoemd in artikel 37, lid 5, der Woningwet, van hun beslissing op het raadsbesluit d.d. 27 juni 1957, no. 74 „Vaststel- ling partiële herziening XL C van het uitbreidingsplan in onderdelen (terreinen aan de Van Merlenlaan). e. idem d.d. 3 januari 1958, no. 3, tot verdaging van hun beslissing ten aanzien van de gemeente-begroting 1958. f. verslag van kasopneming en controle administratie van de openbare leeszaal en bibliotheek, 4e kwartaal 1957. g. jaarverslag 1957 van de Commissie tot wering van sehoolverzuim. h. rapport van de Commissie belast met de schatting van de terreinen van het Grondbedrijf d.d. 9 december 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t./m h, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. i. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 8 januari 1958, no. 44, dat het in hun voornemen ligt de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken c.a. van 9 december 1957, no. U 27509, betreffende een loon- compensatie i.v.m. de huurverhoging over het eerste halfjaar 1958, van overeenkomstige toepassing te verklaren ten behoeve van de secretaris- sen en ontvangers van gemeenten en van de ambtenaren van de bur- gerlijke stand. Zij vragen hierover het gevoelen van de raad. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, met dit voornemen van gedepu- teerde staten instemming te betuigen. j. verzoek van C. W. A. Dobbe-Imming om een tegemoetkoming in de vervoerskosten voor schoolbezoek (St. Jozefschool voor bijz. buiten- gewoon lager onderwijs te Haarlem) t.b.v. haar zoon Ferdinand Gre- gorius Maria. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, een tegemoetkoming te verlenen van f 6,— per maand, ingaande 7 januari 1958. k. verzoek van L. Kuiper om een tegemoetkoming in de vervoerskosten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2