30 januari 1958. voor schoolbezoek (Prinses Marijkeschool voor bijz. buitengewoon lager onderwijs te Haarlem) t.b.v. zijn stiefzoon Martinus ten Dam. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, een tegemoetkoming te verlenen van f 6,per maand, ingaande 8 januari 1958. 1. verzoek van het bestuur van de Mater Amabilisschooi te Noordwijker- hout, d.d. 17 oktober 1957, om subsidie te verlenen ten behoeve van het door genoemd bestuur beheerde vormingsinstituut te Noordwijkerhout. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, dit stuk in hun handen te stellen ter afdoening. De heer Verhoeven vraagt, hoe deze afdoening gebeurt. De Voorzitter antwoordt, dat dit zal geschieden volgens de daaromtrent door de raad vastgestelde richtlijnen. De heer Mr. Dr. van Bruggen zegt, dat hem is medegedeeld, dat per 8 januari door de vereniging ,,Haerlem" een schrijven tot de raad is ge- richt, betrekking hebbende op de toestand van Het Oude Slot en de even- tuele mogelijkheden van restauratie. De secretaris van die vereniging heeft zijn verwondering te kennen gegeven dat van dit adres in de ver- gadering van 10 januari geen melding is gemaakt. Ook nu heeft spreker het bedoelde schrijven niet aangetroffen. Hij zou gaarne weten hoe een en ander in elkaar zit. De Voorzitter bevestigt dat dit schrijven per 9 januari is ingekomen. V66r de vergadering van de raad van 10 januari heeft dit stuk de verga- dering van burgemeester en wethouders niet kunnen passeren, zodat het niet op 10 januari ter kennisneming van de raad is gebracht. Het schrijven is dadelijk naar Openbare Werken doorgezonden en eerst op 23 januari, dus enkele dagen geleden, met advies terugontvangen. In de vergadering van burgemeester en wethouders van gisteren werd het behandeld. Bij wat meer attentie had het echter vandaag bij de stukken kunnen zijn gelegd. Burgemeester en wethouders achtten het beter tegelijk het advies van Openbare Werken te kunnen voorleggen. De heer Mr. Dr. van Bruggen veronderstelt dat het dan in de volgende vergadering als een ingekomen stuk zal worden behandeld. De Voorzitter zegt dit toe. III. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET RAADSBESLUIT VAN 27 JUNI 1957, NO. 75, WAARBIJ WERD VERKLAARD, DAT EEN HERZIENING WORDT VOORBEREID VAN HET UITBREIDINGSPLAN VOOR DE TERREINEN GELEGEN WESTELIJK VAN DE HERENWEG, NOORDELIJK VAN „IPENRODE", ZUIDELIJK VAN DE ZANDVOORT- SELAAN TOT DE LEIDSEVAART EN WESTELIJK VAN DE LEIDSE- VAART TUSSEN DE GRENS VAN DE GEMEENTE HAARLEM EN DE IN WESTELIJKE RICHTING VERLENGDE NOORDGRENS VAN IPENRODE' Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder voigno. 9. Herziening uitbreidingsplan. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor Openbare Werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3