29 30 januari 1958. IV. DERDE WIJZIGING VAN DE JAARWEDDEREGELING AMBTEN AREN Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. Derde wijziging jaarwedderegeling ambtenaren. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie van overleg voor het ge- meentepersoneel hierover advies heeft uitgebracht. De heer Zegwaart is van mening, dat natuurlijk aan de bedenkingen van de minister van binnenlandse zaken c.a. moet worden tegemoet ge- komen omdat anders de verklaring van geen bezwaar niet zal kunnen worden verkregen. Spreker wil er zijn vreugde over uitspreken, dat door het college gehoor is gegeven aan het verzoek van de commissie van over- leg om de garantiebepaling wat ruimer te stellen. De heer Mr. van Wijk, wethouder, zegt, dat het college gaarne aan de suggestie van de commissie heeft voldaan, omdat deze ook hunnerzijds billijk werd geoordeeld. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. V. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DE AANKOOP VAN EEN ZELFLADENDE ZAND- EN GRINDTRANS- PORTEUR TEN BEHOEVE VAN HET BEDRIJF VAN OPENBARE WERKEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gédrukte stukken onder volgno. 11. Aankoop zelfladende transporteur. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN EEN KREDIET VOOR DOORTREKKING VAN DE IR. LELYLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 12. Doortrekking Ir. Lelylaan. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. VERKOOP VAN BOUWGROND AAN DE SLOTLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 13. Verkoop bouwterreinen. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het grondbedrijf zich hiermede kan verenigen. De heer Verspoor vraagt of de naam van Vertelman niet moet zijn Vetteman. Voorts vraagt spreker of Vertelman niet een woning in Haar- lem vrijmaakt waar Heemstede aanspraak op kan maken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4