30 januari 1958. 30 De Voorzitter antwoordt, dat indien de naam Vertelman fout is, deze gewijzigd zal worden. Spreker vermoedt dat Heemstede wel geen beslag zal kunnen leggen op de woning in Haarlem. In ieder geval zal het ge- probeerd worden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. VERKOOP BOUWGROND AAN DE TROELSTRALAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 14. Verkoop bouwterrein. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het grondbedrijf zich hiermede kan verenigen. De heer Verspoor vraagt of deze woningen ook aan Heemsteders ten goede komen, of de fa. Fris ter goeder naam en faam bekend staat en of daar nadere gegevens van bekend zijn. De heer van der Linden zegt, dat, toen burgemeester en wethouders het voorstel deden om de terreinen ten oosten van de Glipper Dreef bouwrijp te maken, daarbij de gedachte voorzat om zodoende de woningnood in Heemstede zoveel mogelijk te verlichten. Nu dit bouwrijp gemaakte ter- rein voor een gedeelte verkocht wordt aan een bouwondernemer, is het gevolg daarvan, dat 2 van de 4 te bouwen woningen door niet-ingezetenen kunnen worden betrokken. Spreker heeft daar toch wel bezwaar tegen. Vroeger was die verhouding altijd 1 op 3, terwijl spreker niet bekend is dat er een besluit is genomen om die verhouding te wijzigen in 2 op 4. Als hiermede wordt doorgegaan zal het gemeentelijk bouwterrein vol- gebouwd zijn terwijl de woningnood in de gemeente nog lang niet zal zijn opgelost. Bovendien zullen slechts weinigen in staat zijn om een woning te kopen, waardoor een grote categorie woningzoekenden al bij voorbaat niet in aanmerking komt voor deze woningen. Spreker is er natuurlijk een voorstander van dat ook particuliere bouwers in de gelegenheid worden gesteld om tot bouwen te komen, maar de daarvoor te stellen voorwaarden zullen zodanig moeten zijn, dat meer rekening wordt gehouden met de huisvesting van Heemstedenaren. Voor spreker is een verhouding van 1 op 3 nog wel te aanvaarden, maar voor een verhouding van 2 op 4 is dat niet het geval. Als mocht blijken dat bouwers bij een verhouding van 1 op 3 niet kunnen bouwen, dan zal de gemeente noodgedwongen zelf de bouw ter hand moeten nemen zoals tot nu toe altijd gebeurd is. Waarom moeten dit nu juist weer premiewoningen zijn en geen woningwetwonin- gen? In het laatste geval had de gemeente er zeggenschap over gehad en zouden weer enige moeilijke gevallen opgelost kunnen worden. Mevr. van der Meuien wil, hetgeen door de heren Verspoor en Van der Linden naar voren is gebracht, onderstrepen. Ook spreekster vindt het erg bezwaarlijk dat nieuw gebouwde woningen aan niet-Heemstedenaren worden toegewezen. De heer Ir. Kooijmans vindt het niet gewenst dat alle woningbouw aan de gemeente wordt getrokken. Ook de particuliere bouwondernemers moe- ten een kans krijgen. Wat de heer van der Linden wil, betekent een sterke belemmering van deze bouw. Niet vergeten mag worden, dat de gemeente aan deze bouw geen zorg heeft. Door de gemeente wordt op het ogenblik vrij veel gebouwd en er zijn nog meerdere plannen voor gemeentelijke bouw, maar dit betreft in de eerste plaats woningwetwoningen. Door ge- brek aan geld komt de gemeente niet toe aan premiebouw. Spreker acht het volkomen onjuist dat bij premiebouw door de gemeente te veel be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5