31 30 januari 1958. slag op de huizen wordt gelegd. Particulieren mogen geen woningwetwo- ningen bouwen. Dit is voorbehouden aan de gemeente en woningbouw- verenigingen. Spreker hoopt, dat de woningbouwverenigingen nog eens het bouwen van woningen ter hand zullen nemen en dat de gemeente tegenover alle bouwverenigingen eenzelfde gedragslijn zal volgen als nu voorgesteld. De heer Zegwaart deelt de bezwaren van de heren Verspoor en van der Linden en van mevr. van der Meulen volkomen. AIs er, doordat de ge- meente geen geldleningen kan sluiten, op geen andere wijze in de bouw van dat soort woningen kan worden voorzien, dan zou spreker de be- staande regel van 1 op 3 gehandhaafd willen zien. De heer Van Houten, wethouder, zegt, dat de kwestie van het aantal vrij te verkopen woningen inderdaad gespeeld heeft in de commissie voor het grondbedrijf bij de vraag of er bereidheid bestond om deze grond te verkopen. Volgens de voorlopige koopakte is de koper verplicht 2 van de 4 op het terrein te stichten woningen aan inwoners van Heemstede te verkopen, terwijl bij de verkoop van de overige woningen aan Heemsteedse gegadigden de voorkeur moet worden gegeven. Dat laatste is natuurlijk een wat losse bepaling. Als een particulier wil bouwen moet er voor hem ook enige zekerheid bestaan dat hij de woningen ook kan verkopen. Omdat een particulier geen woningwetwoningen kan bouwen is hij op premiebouw aangewezen. De gemeente is op het ogenblik niet in staat om premiewonin- gen te bouwen aangezien zij het daarvoor benodigde geld niet kan lenen. De te bouwen woningen komen te staan naast woningen die door de Bouwkas zijn gebouwd. In het uitbreidingsplan ligt vast dat op dit terrein dergelijke woningen moeten worden gesticht. Het bouwen door een parti- culier is hier dus de aangewezen weg. Op grond van deze overwegingen is de commissie voor het Grondbedrijf met de verkoop akkoord gegaan. De heer Van Lent, wethouder, wil onderschrijven, dat deze woningen van dezelfde allure moeten zijn als de reeds bestaande woningen in de Troelstralaan. De gemeente kan thans geen premiewoningen bouwen omdat het daarvoor benodigde geld niet beschikbaar is. Spreker is van mening, dat, als dit voorstel niet aanvaard wordt, geen voorstellen tot verkoop van bouwterreinen meer behoeven te worden gedaan. De bewuste bepaling in de koopakte is voor de koper al buitengewoon zwaar. De koop- som van deze grond kan gebruikt worden om ,weer ander terrein bouwrijp te maken. Deze reden heeft ook gegolden bij de verkoop van grond aan de fa. Bakker te Nieuw Vennep. Afwijzing van het voorstel zal alleen tot gevolg hebben dat het terrein braak blijft liggen. De heer Van Houten, wethouder, wil de heer Verspoor op diens vraag nog even antwoorden, dat de bouwer van de fa. Fris, Koksma, dezelfde is die de woningen voor de Bouwkas bouwt. Mevr. Van der Meulen vraagt of niet de mogelijkheid bestaat dat een bouwer deze woningen zou willen bouwen wanneer er nog een woning meer voor Heemsteedse ingezetenen wordt gereserveerd De heer van der Linden zou dezelfde vraag wilien stellen. Het staat voor spreker helemaal niet vast dat, als de bouwer maar 1 huis vrij mag verkopen, de koop niet zou doorgaan. Voorheen gebeurde het altijd zo en waarom kan dat nu niet? Als het plan staat of valt met het feit of de bouwer een huis meer of minder aan niet-ingezetenen mag verkopen, staat het toch al op losse schroeven. Volgens spreker moet primair ge- steld worden dat alles moet worden gedaan om allereerst de eigen inge- zetenen te helpen. De Voorzitter wijst er op, dat de zaak niet zo gesteld moet worden dat de bouw van deze woningen ten koste gaat van het bouwcontingent dat de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6