De Voorzitter zegt, dat dit wêl het geval is. De heer Zegwaart had daar dan een verkeerde opvatting over. Spreker dacht nl. dat het college had besloten om aan de Bouwkas geen bouw- terrein meer te verstrekken omdat daardoor mensen, die over wat geld kunnen beschikken, met voorbijgaan van anderen zich een woning zouden kunnen verschaffen. Nu dat niet het geval blijkt te zijn kan men met f 3000,f 4000,— door middel van de Bouwkas een woning bouwen. De heer Van Lent, wethouder, merkt op, dat de bouwspaarders voor de gemeente financieel acceptabel moeten zijn. Zo zal uit hun inkomen moe- ten blijken of ze een huis van een dergelijke prijs kunnen bewonen. Voorts is later de^ bepaiing gemaakt, dat het gezin minstens uit 3 personen moet bestaan, dit om te voorkomen, dat jongelui die in de omstandigheid zijn om het benodigde geld op tafel te brengen, bevoordeeld zouden worden boven degenen die dat niet kunnen. De heer Zegwaart is van mening dat daar wat in zit. Maar als jongelui een premiewoning willen kopen, dan kunnen zij wel in de woning. 30 januari 1958. gemeente zal worden toegewezen. De gemeente krijgt een bepaald per- centage woningwetwoningen toegewezen waarbij men heel blij mag zijn als het plan voor de bouw van 101 woningen aan de Glip kan worden uitgevoerd. De heer Zegwaart merkt op, dat de heer van der Linden heeft gesproken over een bestaande afspraak volgens welke van op deze wijze gebouwde woningen 25% van de woningen vrij verkocht mag worden. Spreker vraagt hierover nadere inlichtingen. Voorzitter zet uiteen, dat vroeger de gang van zaken zo was dat mdien îemand premiewoningen wilde bouwen, dit moest gaan ten koste van het gemeentelijke bouwvolume. Deze regeling is thans vervallen. De ge- meente krijgt nu machtiging om een bepaald aantal woningwetwoningen te bouwen. Daarnaast blijft premiebouw mogelijk, maar deze bouw gaat niet ten koste van het toegewezen aantal woningwetwoningen. Het gaat thans alleen over het feit of al dan niet bouwrijpe grond aan een bouwer zal worden verkocht. De heer van der Linden zou de voorwaarde 1 op 3 gehandhaafd willen zien, waardoor misschien bereikt kan worden dat 3 Heemsteedse woning- zoekenden gehuisvest kunnen worden. De heer Van Houten gelooft niet dat de mogelijkheid bestaat om bij een verhouding van 1 op 3 deze bouw te realiseren. De heer Verhoeven is van oordeel, dat er niet zoveel Heemsteedse ge- gadigden voor dergelijke woningen zijn. Spreker meent te weten dat reeds gebouwde woningen niet verkocht kunnen worden. De heer Van Houten, wethouder, gelooft dat zelfs zeer belangrijke bouw- plannen hierom al zijn afgesprongen. De heer Drs. Weijers heeft geen bezwaar tegen deze transactie want hij ziet hierin 2 huizen winst voor Heemstedenaren. Als gevolg* wordt ge- geven aan de wens van de heer Van der Linden moet er toch afgerond worden omdat men nu eenmaal niet I 1/3 huis kan opeisen. De Voorzitter zegt, dat dit mede voor het college aanleiding is geweest om het percentage op 50 te stellen. Wanneer vastgehouden wordt aan 1 op 3 dan trekt de bouwer zich terug en worden deze huizen niet gebouwd. De heer Zegwaart gelooft, dat de Bouwkas geen toestemming meer krijgt om in Heemstede te bouwen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7