33 30 januari 1958. De heer Van Houten, wethouder: Mits zij toestemming van burgemeester en wethouders krijgen. De heer Van Lent, wethouder, weet, dat de Bouwkas binnenkort met een verzoek zal komen om die beperkende bepaling te laten vervallen. Er blijft dus wel toezicht op de financiële mogelijkheden van de gegadigden, wat heel normaai is want de gemeente garandeert de hypothecaire lening, maar gelijkstelling met degenen die vrij bouwen. De Voorzitter zegt, dat deze zaak dus opnieuw bekeken zal worden in verband met het feit, dat de toewijzing van dergeiijke woningen niet meer gaat ten koste van het gemeentelijke bouwvolume. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. De heer Van der Linden verzoekt aantekening dat hij geacht wil worden te hebben tegengestemd. IX. VERKOOP VAN EEN GEDEELTE VAN HET ÏNDUSTRIE- TERREIN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 15. Verkoop grond van industrieterrein aan de Cloosterweg. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het grondbedrijf zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IXa. AANGAAN GEHDLENING 25.000,—. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 16. Geldlening 25.000, De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. De heer Mr. Dr. van Bruggen doet een beroep op het geduld van de voorzitter omdat het misschien de schijn zal hebben dat hij even buiten de orde gaat. Er is een bekend vlaams boek van Ernest Staes, advocaat, de zogenaam- de Vlaamse Camera Obscura. Toen spreker dit voorstel las, kwam hem onwillekeurig een gedichtje voor de geest hetwelk in dat boek voorkomt en waarin staat: „Dat Ernest met Bertha vrijt, staat hier geschreven met wit krijt. Dat Bertha Ernest bemint, staat hier geschreven met zwarte inkt". Wat zijn nu de prikkel- woorden geweest die dit versje uit het onderbewustzijn naar voren hebben gebracht? Dat is het woord krijt en dan denkt spreker aan dubbel krijt; dat is het woord zwart en dan denkt hij aan zwarte rente en dat is het woord beminnen, dat beminnen van de Bank voor Nederlandsche Gemeen- ten van de gemeente Heemstede. Het iaatste doet spreker denken aan het beminnen van een dier dat hij niet zal noemen, maar waarvan het spreekwoord zegt: Aap wat heb je een mooie jongen en dat zijn jong zo bemint en zo dierbaar aan zijn hart drukt, dat het in ademnood geraakt en tengevolge daarvan succumbeert. Spreker wil hiermede alleen zeggen, dat de Bank voor Nederlandsche Gemeenten met dubbel krijt geschreven heeft doordat deze bank een rente vraagt die de natuurlijke rente van dit ogenblik al te boven gaat en met de conditie dat praktisch gesproken niet kan worden geconverteerd. Tot 1 april 1968 mag niet extra afgelost worden, zodat de gemeente de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8