30 januari 1958. 34 eerste 10 jaar aan 6% rente vastzit. Van 1 april 1968 tot 1 april 1973 moet voor extra aflossing een boete-rente betaald worden van 2%% en daarna 1 Dit zijn toch wel de meest ruïneuze voorwaarden die spreker de laatste tijd op leningsgebied ontmoet heeft. Wanneer spreker ziet dat een rente van 6% al behoorlijk hoog is en dat het disconto is verlaagd, dan vraagt hij zich toch af of degenen die thans hier blijkbaar coördine- rend werken, niet in het uiterste vervallen zijn. Toen de gemeenten lenen konden werden zij nl. door het beruchte rentegamma verhinderd om te lenen en nu ze eindelijk lenen moeten, wordt er met dubbel krijt geschre- ven, met zwarte rente gerekend en worden zij op een bijzondere wijze door de bank bemind. Dit ontwerp-besluit zal echter aanvaard moeten worden omdat de raad tot iets besloten heeft wat helemaal niet verkeerd was, nl. het uitbreiden van de pompinstallatie van ,,Leiduin" een van de meest primaire belangen van de volksgezondheid. Spreker zal zijn stem hieraan geven onder een zo groot mogelijk protest. De heer Van Houten, wethouder, wil ter verduidelijking van het voorstel nog enige bijzonderheden naar voren brengen die de heer van Bruggen, als lid van de financiële commissie wel bekend zullen zijn. Bij raadsbesluit van 29 augustus 1957 werd een krediet verleend van f 25.000,voor de uitbreiding van de pompinstallatie in het pompstation „Leiduin". In ver- band met de bestedingsbeperking is voor deze uitgave machtiging nodig van de minister van binnenlandse zaken. Op 30 oktober 1957 deelden ge- deputeerde staten mede, dat de minister voor dit project gelukkig een op- lossing had gevonden. Het is misschien erg moeilijk geweest, maar hij is er tenslotte in geslaagd om f 25.000,te vinden welke ons zijn aangeboden door de Bank voor Nederlandsche Gemeenten onder dezelfde voorwaar- den als gelden voor de Nationale Woningbouwlening, dus tegen 6% rente. Dit bericht werd eergisteren ontvangen waarbij werd aangedrongen op een zeer spoedige beslissing omdat het anders wel eens zou kunnen zijn dat wij het geld niet zouden krijgen. De heer van Bruggen heeft volkomen gelijk als hij er op wijst dat de rente te hoog is. De gemeente mag niet anders lenen dan tegen 414%. De rente op de kapitaalmarkt neigt naar 5%%. Wij zijn echter aange- wezen op de hulp van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Spreker noemt dit een aardig voorbeeld van geleide autonomie. De Voorzitter: Gemuilkorfde autonomie is beter. De heer Zegwaart wijst er op, dat de Bank voor Nederlandsche Ge- meenten zelf ook 6% rente moet betalen. Spreker weet niet precies hoe de afiossings- en boetebepalingen van de door de bank aangegane leningen zijn, maar spreker gelooft, dat die ongeveer gelijk zijn aan de aan de gemeente opgelegde voorwaarden. De Voorzitter zou het verkeerd vinden wanneer men voor de verkregen gelden middels de rentespaarbrieven ook 6% rente in rekening zou bren- gen, omdat omgerekend de rente daarvan ongeveer op 5% 5%% komt. Spreker deelt tevens mede, dat tot nu toe voor f 135.000,voorkeur voor onze gemeente is uitgesproken bij de Spaarbrieflening. Deze week zal huis aan huis een circulaire worden bezorgd waarin de bevolking wordt opgeroepen om op de spaarbrieflening in te tekenen. Misschien zal het dan in de toekomst mogelijk zijn dat de gemeente overgaat tot premiebouw. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9