17 2e Afd. 27 februari 1958. VASTSTELLING VEKGOEDING OVEK 1955 AAN BIJZONDERE SCHOLEN. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de verzoeken van de besturen van de hierna te noemen bijzondere scholen, om vergoeding over het jaar 1955 van de kosten dier scholen, als bedoeld' in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920; overwegende, dat krachtens het bepaalde in artikel 55bis van die wet het bedrag der kosten per leerling voor het openbaar onderwijs bij zijn besluit van 3 februari 1955, no. 18, is bepaald op /41,86 voor het gewoon lager- en op /72,74 voor het uitgebreid lager onderwijs, terwijl bij zijn besluit van 3 februari 1955, no. 20, het bedrag per leerling, bedoeld in het vijfde lid van artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, voor het bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs voor 1955 is bepaald op 55, overwegende, dat de bijzondere scholen over 1955 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad als hierna achter iedere school is vermeld; BESLUIT: het bedrag der vergoeding en het bedrag der voor vergoeding in aan- merking komende uitgaven over 1955 vast te stellen als volgt:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1