OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 27 februari 1958, des nam. om 4 uur. 27 februari 1958 38 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving: Mevr. J. van Nispen-van Wely en de heer E. J. van Lent. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Mr. Dr. van Bruggen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 januari 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling vergoeding over 1955 aan bijzondere scholen (17). 4. Vaststelling vergoeding over 1955 vakonderwijs (18). 5. Vergoeding over 1955 vakonderwijs bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs (19). 6. Vaststelling vergoeding over 1955 bijzonder buitengewoon lager onder- wijs (20). 7. Vergoeding over 1955 vakonderwijs bijzonder buitengewoon lager onderwijs (21). 8. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven over 1956 voor openbaar kleuteronderwijs (22). 9. Voorschot vergoeding 1958 bijzondere scholen (23). 10. Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs (24). 11. Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs voor bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs (25). 12. Voorschot vergoeding en huurvergoeding 1958 buitengewoon lager onderwijs (26). 13. Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs buitengewoon lager onder- wijs (27). 14. Voorschot op vergoeding 1958 boventallig onderwijzend personeel (28). 15. Subsidiëring R.K. Handelsavondschool te Haarlem (29). 16. Bijdrage in de exploitatiekosten van het Minerva-theater over '56 (32). 17. Vaststelling subsidie in de stichtingskosten van de Gereformeerde Kerk aan de Camplaan (33). 18. Gebruik van water als ligplaats voor woonschepen (34). 19. Benoeming leden van de commissie tot wering van schoolverzuim (35). 20. Benoeming van een onderwijzer aan de Crayenesterschool (36). 21. Verordening op de verzorgings- en verpleeghuizen (37). 22. 3e Wijziging van de algemene politieverordening (38). 23. Begrotingswijzigingen dienstjaren 1956, 1957 en 1958. 24. Voorlopige vaststelling van de gemeente-rekening en de rekeningen van de bedrijven over 1956.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1