27 februari 1958 50 en de verpleegden een instantie is. Haar gedachten zijn daarbij uitgegaan naar bejaarden die niet in rusthuizen van kerkelijke instanties willen worden verpleegd. Er zou dus een bepaalde inrichting moeten komen die niet door een kerkelijke instantie wordt geëxploiteerd. Zij ziet daarom in dezen een taak voor de gemeente. Wel heeft spreekster het toegejuicht dat in de verordening alles niet zo uitgebreid en dwingend is voorgeschreven als op sommig terrein mis- schien wel mogelijk ware. Men zou bijv. kunnen eisen, zoveel sanitair op zoveel verpleegden. Zij deelt in dezen volkomen het standpunt van de wet- houder, nl. dat gestreefd wordt naar het geleidelijk verbeteren van een bestaande toestand. Het is misschien niet zo gelukkig geweest om bij deze verordening verband te leggen met de grondwet en koninklijke be- sluiten. Zij wil ook wel spreken van een verordening waarvan de uitvoering in handen van burgemeester en wethouders is gelegd. Zij heeft alleen maar haar vreugde willen uitdrukken dat burgemeester en wethouders zelf van oordeel zijn dat deze verordening nog maar een begin is en dat men op dit terrein graag nog wat verder wil gaan. Bovendien staat in de ver- ordening dat telkens na 5 jaar een nieuwe vergunning moet worden aan- gevraagd. Dat houdt dus in, dat de rusthuizen na verloop van die termijn op hun kwaliteiten bekeken zullen worden. De heer Zegwaart vestigt er de aandacht op, dat hij geen antwoord op zijn vraag heeft ontvangen. De heer Dijkstra zegt, dat de rusthuizen dus grotendeels bevolkt worden door mensen van buiten deze gemeente. Spreker vraagt of de Heemsteedse gegadigden in deze tehuizen een zekere voorrang hebben. De heer Van Houten, wethouder, beaamt zulks. Spreker wil de heer Zegwaart wijzen op artikel 3, le lid, onder h, waar- uit blijkt, dat bij een verzoek om vergunning moet worden opgegeven de namen en geboortedata van hen die tot het personeel behoren, alsmede gegevens omtrent hun opleiding. Het is zeer zeker de bedoeling dat ook aan de voorwaarde van bevoegd verplegend personeel wordt voldaan. Naar aanleiding van de opmerking van de heer Zeelenberg over het woord geriater, zegt spreker, dat Haarlem zelf spreekt van een geria- trische dienst en van Dr. Kok als de geriater. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXII. 3e WIJZIGING DER ALGEMENE POLITIEVERORDENING VOOR DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Het voorstel met ontwerpbesluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 38. 3e Wijziging der algemene politieverordening voor de gemeente Heemstede. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de strafverordeningen zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXIII. BEGROTIN GS WIJZIGIN GEN DIENSTJAREN 1956, 1957 EN 1958. Besluit model D no. 13 tot wijziging van de gemeente-begroting, dienst- jaar 1956, aangevende voor de gewone dienst in uitgaven een vermeerde- ring en vermindering van 475, Besluit model D no. 8, tot wijziging van de gemeente-begroting dienst-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13