51 27 februari 1958 jaar 1957, aangevende voor de gewone dienst in uitgaven een vermeerde- ring en vermindering van 1193, Besluit model D no. 9, tot wijziging van de gemeente-begroting dienst- jaar 1957, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten een vermeer- dering van 76.735,80 en een vermindering van f 107,86 en in uitgaven een vermeerdering van f 85.220,33 en een vermindering van 8.592,39 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van 944.460,64 en een vermindering van 713.448,59 en in uitgaven een vermeerdering van 1.448.827,69 en een vermindering van 1.065.384,47. Besluit model D no. 2, tot wijziging van de gemeente-begroting, dienst- jaar 1958, aangevende voor de gewone dienst in uitgaven een vermeerde- ring en vermindering van 555, De Voorzitter deelt mede, dat de financiële commissie zich hiermede kan verenigen. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXIV. VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE GEMEENTE- REKENING EN DE REKENINGEN VAN DE BEDRIJVEN OVER 1956. a. Gasbedrijf. De balans sluit in debet en credit met een totaalbedrag van 3.079.710,76 en de bedrijfsrekening met 1.325.435,60. Het verlies bedraagt 67.707,80. Dit bedrag is door de gemeente uitgekeerd. b. Duinwaterbedrijf. De balans sluit in debet en credit met een totaalbedrag van 789.551, en de bedrijfsrekening met 182.535,97. De winst bedraagt 4.602,83; deze is aan de gemeente uitgekeerd. c. Elektriciteitsbedrijf. De balans geeft in debet en credit een bedrag aan van 2.509.566,13 en de bedrijfsrekening 1.176.564,82. De winst bedraagt 329.619,74. Deze is aan de gemeente uitgekeerd. d. Grondbedrijf. De balans van het Grondbedrijf sluit in debet en credit met een totaal- bedrag van 1.860.461,36. e. Bedrijf voor Openbare Werken. De balans voor dit bedrijf geeft in debet en credit een totaalbedrag aan van 1.537.091,32. Het verliessaldo ad 6.448,08 is door de gemeente uitgekeerd. f. Fonds armengoederen. De rekening geeft aan in inkomsten en uitgaven een bedrag van 340,—. g. Stichting Heemsteedse Sportparken. De rekening van baten en lasten sluit met een bedrag van 114.772,40. De bijdrage van de gemeente in de exploitatie bedroeg 27.193,99. De Voorzitter deelt mede, dat de financiële commissie adviseert de rekeningen genoemd onder f en g goed te keuren; verder adviseert zij de rekeningen van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten en -uitgaven van de bedrijven genoemd onder a tot en met e voorlopig vast te stellen volgens het door burgemeester en wethouders overgelegde ontwerp-besluit.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14