57 27 februari 1958 zonden. Hij verwacht echter van het stellen van vragen in de Kamer aan de minister, waar deze dan een positief antwoord op moet geven meer dan van protesteren. Spreker blijft echter zeggen dat hij geen hand heeft om een vuist te maken. De heer Zegwaart vindt de heer Reijnders, die in dit soort zaken een oude rot genoemd mag worden, toch wel een beetje al te goochem naar zijn zin. Hij stelt de zaak zo, dat de brave minister Hofstra wel wil, maar dat de genoemde 2 andere ministers hem dwars zitten. S'preker meent dat rustig vastgesteld kan worden dat ailes wat op dit terrein gebeurt' kabinetspolitiek is en dat alle ministers daar deelachtig aan zijn. Spreker wil er nog de aandacht op vestigen dat, wanneer het college over deze zaken in Haarlem of Den Haag gaat praten, het zijn positie aileen maar kan verstevigen wanneer de raad onomwonden uitspreekt dat hij hoogst ontevreden is over de wijze waarop met de belangen van de ge- meente Heemstede betreffende toewijzing van woningen wordt omtre- sprongen. De Voorzitter zegt dat een en ander dus moet worden gezien als een protest tegen de wijze waarop de verdeiing van woningwetwoningen in Nederland piaats vindt. Het college van gedeputeerde staten kan hiervoor met ter verantwoording worden geroepen. Hoogstens kan de bijzondere no°d in deze gemeente onder het oog van dat college gebracht worden. De heer Mr. Zeelenberg merkt op, dat los hiervan staat, dat eigen- machtig wordt ingegrepen in de gepubliceerde leningsvoorwaarden. De Voorzitter stelt vast, dat de raad er dus mede akkoord gaat dat burgemeester en wethouders over de verdeiing van de woningwetwoningen een brief aan gedeputeerde staten schrijven waarin speciaal tot uitdrukking wordt gebracht dat de raad in deze geheel achter het college van burge- meester en wethouders staat en met verzoek om dit protest aan de Rege- ring door te geven. De heer Verspoor vraagt wat nu met het geld gedaan wordt. De Voorzitter wil daar liever vandaag niet over spreken. De gemeente heeft dit geid in de toekomst in ieder geval nodig. De heer Van Houten, wethouder, richt een woord van dank tot degenen die Heemstede als voorkeurgemeente hebben aangewezen. Het bedrag dat Heemstede toegewezen heeft gekregen is toch wel uitzonderlijk groot en daar moeten wij toch wel zeer erkentelijk voor zijn. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdeiijke stemmina- vast- gesteld. RONDVRAAG. Straatverlichting. De heer Drs. Weijers heeft de kiacht bereikt dat een paar lampen op de Herenweg bij de Hugo de Grootlaan en Prof. Asseriaan al een week niet branden, hetgeen gevaar oplevert. De Voorzitter antwoordt dat deze klacht aan het bedrijf is doorgegeven. Watervoorziening. De heer Hopstaken wil er zijn voldoening over uitspreken dat het drink- water de laatste dagen weer veel beter smaakt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 20