27 februari 1958 58 Sneeuwruimen. De heer Hopstaken spreekt een woord van lof voor het personeel van Openbare Werken voor het verrichte werk bij het sneeuwruimen. De heer Zegwaart wil zich daarbij aansluiten. De Voorzitter zal deze dank overbrengen. De heer Zegwaart vraagt of er bezwaar tegen is om de brief die het college geschreven heeft naar aanleiding van de toewijzing van woningen, te publiceren, zodat ook de ingezetenen daarvan kunnen kennis nemen. De Voorzitter gelooft dat de strekking van de brief, waarvan hij de portée reeds heeft medegedeeld, wel voldoende uit het raadsverslag in de pers zal blijken. De heer Mr. Zeelenberg herinnert er aan, dat in de raadsvergadering van 25 april 1957 een verzoek van het Regenten-college van de Stichting Huize Sint Bavo om medewerking te verlenen om tot de bouw van een bejaardenhuis te kunnen komen op het zgn. Overbos aan de Herenweg, in handen van burgemeester en wethouders is gesteld om preadvies. Spreker vraagt hoe ver het met deze zaak staat. De Voorzitter antwoordt, dat o.a. voor dit terrein een meldingsplicht bestaat bij de Rijksdienst voor het N^onale Plan. Juist deze week is hiervan antwoord ontvangen. Burgemeester en wethouders zijn dus nu in staat om preadvies over het verzoek van het Regenten-college uit te brengen. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De secretaris, De voorzitter, Woningbouw. R.K. Bejaardentehuis op Overbos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 21