39 27 februari 1958 25. Aangaan van een geldlening groot f 511.000,(30). 26. Aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten (Voorkeurbedragen rentespaarbrieflening 1957) (31). 27. Rondvraag. I. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 30 JANUARI 1958. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 22 januari 1958, no. 289, van het raadsbesluit d.d. 10 januari 1958, no. 4 „Kopen en ruilen van gemeente-eigendommen". b. idem bij besluit van 12 februari 1958, no. 12, van het raadsbesluit d.d. 30 januari 1958, no. 16, „Geldlening f 25.000, c. idem bij besluit van 12 februari 1958, no. 89, van de raadsbesluiten d.d. 30 januari 1958, no. 15 „Verkoop van grond van industrieterrein aan de Cloosterweg"no. 14 „Verkoop bouwterrein Troelstralaan" en no. 13 ,,Verkoop bouwterrein S'lotlaan". d. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 22 januari 1958, no. 41, dat het raadsbesluit d.d. 10 januari 1958, no. 7 „2e Wijziging loonregeling werklieden" bij hen geen bedenking ontmoet. e. mededeling van burgemeester en wethouders dat door hen van de dele- gatie tot het voeren van rechtsgedingen geen gebruik is gemaakt in 1957. f. opgave van burgemeester en wethouders van de gevallen waarin zij gebruik hebben gemaakt van de aan hen verleende bevoegdheid tot het kopen van gronden in 1957. g. opgave van burgemeester en wethouders van de gevallen waarin zij gebruik hebben gemaakt van de aan hen verleende bevoegdheid tot het verhuren of verpachten van gemeente-eigendommen over 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a tot en met g, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. h. verzoek van D. Kikkert, d.d. 5 februari 1958, om hem met ingang van 16 september 1958 eervol ontslag te verlenen als hoofd van de Dreef- school. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, het ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen met ingang van de door hen te bepalen datum. i. verzoek van de Vereniging ,,Haerlem" d.d. 8 januari 1958 om de zgn. duivenpoort en de ingangspoort staande op het terrein van het Oude Slot, voor verder verval te behoeden. De Voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders zich door een des- kundige hebben laten voorlichten over de uit te voeren werkzaamheden om verder verval van duivenpoort, walmuur en ingangspoort van het Oude Slot te voorkomen. Dit rapport is in handen gesteld van de directeur van Openbare Werken voor het doen opmaken van een raming van kosten. Daarvoor was het nodig, dat enkele grondboringen en diepsonderingen moesten worden verricht waaruit conclusies omtrent de fundering kunnen worden getrokken. Na ontvangst van alle gegevens zullen deze door het college worden bestudeerd en zal overwogen worden of, en zo ja, tot welk bedrag het in de huidige tijd verantwoord is een krediet aan de raad te vragen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2