45 27 februari 1958 XVII. VASTSTELLING SUBSIDIE IN DE STICHTINGSKOSTEN VAN DE GEREFOR.MEERDE KERK AAN DE CAMPLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 33. Subsidie in stichtingskosten Pinksterkerk. De Voorzitter deelt mede, dat de financiële commissie zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVIII. GEBRUIK VAN WATER ALS' LIGPLAATS VOOR WOONSCHEPEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 3^. Gebruik van water als ligplaats voor woonschepen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIX. BENOEMING LEDEN VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. De aanbeveling is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 35. Benoeming leden van de commissie tot wering van schoolverzuim. De heer Ir. Kooijmans wijst er op, dat door de heer Kikkert met ingang van 1 september ontslag is gevraagd als hoofd van de Dreefschool, waar- door alsdan de categorie schoolhoofden door slechts 1 persoon in de com- missie wordt vertegenwoordigd. De Voorzitter antwoordt, dat als de heer Kikkert deze herbenoeming aanneemt, hij waarschijnlijk ook wel bereid zal zijn zijn taak na zijn ontslag als hoofd van de Dreefschool te blijven vervullen. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de vakature worden aangevuld. Het zou thans echter niet juist zijn om iemand niet te herbenoemen alleen omdat hij in de toekomst in zijn functie ontslag neemt. De heer Ir. Kooijmans meende dat de heer Kikkert op de aanbeveling stond als fungerend schoolhoofd. De Voorzitter antwoordt dat de zitting hebbende schoolhoofden daarin niet qualitate qua worden benoemd. De Voorzitter verzoekt de heren Scheer en Weijers met hem het bureau van stemopneming te vormen. Uit de gehouden stemming blijkt dat mej. A. J. Bossaert en de heren D. Kikkert, J. Dalman, J. A. A. M. van der Weiden, J. Kijne, K. Blom en H. Slagveld, allen met 15 stemmen, met ingang van 1 april 1958 zijn her- benoemd. 2 Stemmen waren ongeldig. XX. BENOEMING VAN EEN ONDERWIJZER AAN DE CRAIJENESTERSCHOOL. De voordracht is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 36. Onderwijzend personeel Craijenesterschool. Uit de gehouden stemming blijkt, dat de heer H. M. Pesch, onderwijzer aan de openbare lagere school te Wadenoyen, met algemene stemmen is benoemd tot onderwijzer in vaste dienst aan de Craijenesterschool.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8