43 4e Afd. 27 maart 1958 HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat het wenselijk is dat wordt overgegaan tot herziening van dat deel van het uitbreidingsplan dezer gemeente dat is vastgesteld voor de terreinen, welke zijn gelegen oostelijk van de Herenweg en zuide- lijk van Groenendaal en de Van Merlenvaart en die niet zijn begrepen in „Plan in onderdelen de Glip I", vastgelegd bij raadsbesluit van 2 februari 1954, no. 131 en dan slechts voor zover in sepia kleur aangegeven op het bij raadsbesluit van 1 juli 1954 no. 65 vastgesteide uitbreidingsplan, regelende de bestemming in hoofdzaak van het landelijk gebied dezer ge- meente; gelet op artikel 36, 4e der Woningwet; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT te bepalen dat met ingang van 29 maart 1958 een herziening van het uitbreidingsplan, voor de boven omschreven terreinen, zal worden voor- bereid. De secretaris, Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11