44 4e Afd. 27 maart 1958 VERLENGING TERMIJN ONTRUIMING ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN. Aan de Raad, Bij Uw besluiten van 31 augustus 1956, nos. 88, 89 en 90 werden de woningen Glipperweg, respectievelijk 18, 20 en 24 onbewoonbaar ver- klaard. De termijn van ontruiming van deze woningen zal 2 april 1958 eindigen. Aangezien voor de bewoners nog geen andere woonruimte is gevonden, stellen wij U voor, door bekrachtiging van bijgevoegd ontwerp-besluit, over te gaan tot de verlenging van de termijn van ontruiming van boven- genoemde percelen met een half jaar. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders Gelet op artikel 25, sub. 5 der woningwet; BESDUIT: de termijn binnen welke de onbewoonbaar verklaarde woningen Glipperweg 18, 20 en 24 ontruimd moeten zijn, met ingang van 2 april 1958 te ver- lengen met een half jaar. Heemstede, 5 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13