45 4e Afd. 27 maart 1958 UITVOERING WERKEN IN VERBANI) MET SPOORWEGVIADUCT OVER DE ZANDVOORTSELAAN. Aan de Raad, Bij Uw besluiten van 28 juni 1956, no. 68 en 21 maart 195'7 no 29 ver^ leende U, ten behoeve van het uitvoeren van verschillende werken aan de wegen, de riolering en de leidingen voor gas, water en elektriciteit m verband met het maken van een spoorwegviaduct over de een krediet groot 266.000,—. In dit bedrag was 198.000begrepen voor de onder het bedrijf voor Openbare Werken ressorterende wekzaam- heden aan de wegen en de riolering en 68.000,— voor werkzaamheden aan gas-, water- en elektriciteitsleidingen. t j4. Verschillende omstandigheden zijn oorzaak geweest, dat dit krediet ut eindelijk niet toereikend is gebleken. Zo werd bij de grondontgraymg een veenlaag aangetroffen welke verwijderd en door grondverbetenng ver- vangen moest worden. Een bepaald gedeelte van het werk kon met worden aanbesteed tegen de geraamde prijs. De prijzen van straatkeien zijn aa merkelijk gestegen. De kosten van extra putschachten en gresleidingen waren beduidend hoger dan geraamd was. Voor de verkeersregelmg over de spoorbaan moest een niet onaanzienlijk bedrag worden uitgegeven. gevolg van een en ander waren ook de kosten van toezicht zeer veel hoge dan begroot was. Door deze oorzaken is het nodig geworden dat hetvoo Ooenbare Werken toegestane krediet verhoogd wordt met 50.000, Hiertegenover staat, dat het ten behoeve van de werken aan de leidmgen voor gas, water en elektriciteit verleende krediet niet geheel benodigd is. Volgens een nadere opgave van de directeur der Bednjyen zal hc'kr^iet van 68.000,— kunnen worden teruggebracht tot 42.500, of 25.500, ^Verder delen wij U mede, dat wij ons ernstig hebben beraden over de situatie van het parkeerterrein met daaraan verbonden plantsoen op het Roemer Visscherplein. Deze overweging heeft ons geleid tot de conclusie, dat een alleszins gunstige toestand ontstaat wanneer het plantsoen- gedeelte komt aan de zijde van het restaurant Boekenrode m plaats yan Ln de kant van het station. Met deze wijzigmg is een bedrag van f ondê7 mededeling, dat de desbetreffende stukken voor U ter inzage lieeen stellen wij U voor ons, door vaststelling van bijgaand ontwerp- St alsnog een aanvullend krediet, groot 50.000,- te verlenen voor het tot' stand brengen van de bovenvermelde werken aan de wegen en de rtolering, alsmede een krediet van 3250,- voor de wijzigmg van de parkeersrelegenheid op het Roemer Visscherplein. Het totale bedrag ad 53.250,- stellen wij U voor af te schrijven in 3°Hetrter beschikking van de bedrijven gestelde krediet kan tegelijkertijd worden verlaagd. Heemstede, 12 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 15