46 4e Afd. 27 maart 1958 VERHOGING KREDIET VOOR STICHTING ZUIVERINGSINRICHTING VOOR RIOOLWATER. Aan de Raad, Adil UC ivaau, Voor de bouw van de rioolwaterzuiveringsinrichting met bijkomende werken verleende U ons bij Uw besluit van 30 november 1950, no. 106 een krediet van 742.000,Bij Uw besluit van 27 januari 1955, no. 12 ver hoogde U'idat krediet tot 794.000,—, te besteden als volgt: voorge- bouwen.^uizen en speciale apparaten 671.000,— voor mstrumenten e elektrische apparaten 52.500,—; voor pompen en spoormatenalen i 500 en voor bijkomende kosten 34.000, Bij de eindafrekening met de hoofdaannemer bleek het ^evoteerde bedrag niet geheel toereikend te zijn. De uitvoering van extra werken, welke dlrect verband houden met de bouw van de inrichting, zoals de meuwe toegangs- hekken naar het terrein van de gemeentereimgmg, extra voorzienmge om eventueel in de toekomst een gasaansluiting naar de gebouwen op het terrein van de reiniging te maken, waarop bij de begroting der kosten niet volledig kon worden gerekend, zijn oorzaak van de verhoging der kosten. Om de uit de aangehaalde raadsbesluiten voortvloeiende werkzaamheden te kunnen voltooien en de totale kosten te kunnen dekken is een aan- vullend krediet nodig en wel tot een bedrag van 12.500 Het aanvullende krediet is onder meer nodig om het slopen van het rioolgemaaltje op de Heemsteedse Dreef bij de haven en het treffen van voorzieningen aan het stamriool ter plaatse van het gebouwtje, welke werkzaamheden in het destijds verleende krediet begrepen waren, alsnog ^DRgemraltj^e^Î^als gevolg van de inbedrijfstelling van de rioolwater- zuiveringsinrichting, overbodig geworden. Uit verkeerstechnisch oogpun is het nodig, dat het gebouwtje verwijderd wordt. Het belemmert ernstig het uitzicht over de Heemsteedse Dreefhetgeen, m verband met het toe- genomen verkeer uit de richting van de Haarlemmermeer en de frequent rijdende zandauto's die, om de haven te bereiken, ter hoogte van de Havenstraat de Heemsteedse Dreef oversteken, een gevaarlijke situatie °POm redenen van hygiënische aard is het gewenst, dat het gebouwtje ver- dwiint omdat wanneer grote hoeveelheden afvalwater afgevoerd worden, fn het gemaaitje een onaangename stank optreedt, welke ook in de omge- vingr hinderliik merkbaar is. Wij stellen U dus voor de verwijdering van het gebouwtje, met de ^aar- aan verbonden doortrekking van het stamriool, niet langer uit te stelle Het gevraagde aanvuliende krediet ad 12.500,— betekent, de lange duur van het werk in aanmerking genomen en gelet op de steeds opgelopen ten van materialen en lonen, slechts een betrekkelijk germge verhoging in vergreliiking met de totale kosten. Wij verzoeken U ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, het nodige aanvullende krediet te verlenen Het gevraagde bedrag kan, in overeenstemming met het in de gemeentebegroting voor 19IM W:mt- drukking gebrachte principe, ten laste gebracht worden van de algemene reserve. Heemstede, 5 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17