39 2e Afd. 27 maart 1958 GELDLENING N.V. BANK VOOK NEDERLANDSE GEMEENTEN (RENTESPAAKBKIEFLENING 1957) Aan de Raad, Wij delen Uw Collcge hierbij mede, dat wij van de N.V. Bank voor Neder- landsche Gemeenten een aanbieding voor een geldlening ontvingen uit de fondsen verkregen uit de opbrengst van de Tweede Nationale Woning- bouwlening (Rentespaarbrieflening 1957) voorzover deze opbrengst niet door de inschrijvers voor aanbieding aan bepaalde gemeenten is aange- wezen. Deze lening zal, in verband met de voorwaarden van de rentespaarbriet- lening, 6% rente dragen en een looptijd hebben van ca. 13 jaar fixe. Het door onze gemeentë op te nemen bedrag beloopt 45% van het bedrag der lening aangegaan bij Uw besluit van 27 februari 1958, no. 30 of wel f 230.000,—. De opbrengst van de onderhavige lening is, blrjkens een circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken c.a. van 10 maart 1958, afd. Finan- ciën (B.B.) no. U 31742, bestemd voor de vaste finaciering van onder de omschrijving van het prospectus van de rentespaarbrieflening 1957 vallende objecten, welke reeds tot stand zijn gekomen of welker uitvoering reeds is begonnen, maar nog niet is voltooid. Dezelfde redenen, welke ons hebben bewogen U voor te stellen het aan onze gemeente toekomende deel van de opbrengst der Eerste Nationale Woningbouwlening 1957 te aanvaarden, hetgeen geschiedde bij Uw eerder- genoemd besluit van 27 februari j.l. no. 30, doen ons U adviseren ook van het thans ontvangen aanbod gebruik te maken. Wij stellen U derhalve voor tot vaststelling van nevensgaand ontwerp- besluit over te gaan. Heemstede, 12 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede. A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1