2e Afd. 27 maart 1958 48 BENOEMING ONDEKWIJZEH VOORWEGSCHOOL. Aan de Raad, Ter voorziening in de vakature van onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Voorweg, de Voorwegschool, ontstaan wegens op verzoek verleend eervol ontslag aan de heer G. van Essen, zijn sollîcitanten opge- roepen. Het hoofd der school heeft voor de benoeming van een onderwijzer zijn bericht, als bedoeld in het achtste lid van artikel 36 der Lager-onderwijs- wet 1920 ingezonden, terwijl met de Inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Amstelveen over de op te maken voordracht overleg is ge- pleegd. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende voordracht opgemaakt, waaruit de benoeming behoort te geschieden. 1. H. J. Tomesen, onderwijzer aan de Prinses Marijkeschool te Dordrecht; 2. J. ten Wolde, onderwijzer aan de Doopsgezinde school te Haarlem. Wij stellen U voor tot benoeming van een onderwijzer aan de Voorweg- school over te gaan en deze te laten ingaan op een nader door ons te be- palen datum. Behoort bij de notulen van de vergadering van de Raad van 27 maart '58. Heemstede, 25 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De secretaris, De voorzitter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 21