m 111 49 4e Afd. 27 maart 1958. VERZOEK OM MEDEWERKING IN DE STICHTING VAN EEN BEJAARDENHUIS OP HET TERREIN VAN HET „OVERBOS" AAN DE HERENWEG. Aan de Raad, In Uw vergadering van 25 april 1957 werd om preadvies in onze handen gesteld een verzoek van het regenten-college van de Stichting Huize „Sint-Bavo" alhier, om medewerking te verlenen ten einde de bouw van een bejaardenhuis op het terrein van het zgn. „Overbos" van de buiten- plaats „Berkenrode", gelegen tussen „Kennemeroord" en ,,Kennemerduin" mogelijk te maken. Bij schrijven van 12 juli 1957 stelden wij er Uw Raad van in kennis, dat omtrent de bebouwing, zowel van de terreinen van ,,Kennemerduin" als van „Kennemeroord" en het „Overbos" overleg werd gepleegd met de Provinciale Planologische Dienst en dat een onderzoek gaande was van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, omdat het eerst-bedoelde terrein gedeeltelijk en de beide andere terreinen geheel zijn gelegen binnen het meldingsgebied volgens de iijst van natuurgebieden, ten aanzien waarvan mededeling van voorgenomen werken aan die dienst verplicht is. Uit ingewonnen ambtsberichten is ons thans bekend geworden. dat bij Gedeputeerde Staten overwegend bezwaar bestaat tegen bebouwing in welke vorm ook van het „Overbos". Bovendien berichtte de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan ons, dat bebouwing van het „Overbos", welke de Stichting Huize ,,Sint-Bavo" beoogt, ernstig zou moeten worden betreurd en dat rekening gehouden dient te worden met een voorstel van voormelde Rijksdienst aan de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, strekkende tot het maken van bezwaar tegen de stich- ting van een bejaardencentrum op het ,,Overbos". Wij delen U mede, dat wij de zienswijze van Gedeputeerde Staten en de Rijksdienst voor het Nationale Plan ten volle delen. Wij zijn van mening, dat het mooie, geaccidenteerde terrein van het „Overbos" gespaard dient te blijven. Bovendien menen wij, dat, nu op de beide aangrenzende buiten- plaatsen reeds bejaardenhuizen gesticht zullen worden, de totale bebouwing van dit complex terreinen het maximum toelaatbare bereikt heeft. Het regenten-college oppert in zijn verzoek de gedachte, om door coör- dinatie van zijn plannen met die van de diaconie der Hervormde Gemeente en van het Gereformeerde Bouwcentrum, de stichting van drie bejaarden- huizen op het complex Kennemeroord-Kennemerduin mogelijk te maken. Wij zijn echter van oordeel, dat, welke combinatie ook gemaakt zou wor- den, de totale bebouwing langs de zijde van de Herenweg toch zo intensief zou worden, dat het natuurschoon te veel in het gedrang zou komen. Hoewel wij uiteraard gaame bereid zijn onze medewerking voor de bouw van bejaardenhuizen te verlenen, stellen wij U, in verband met het boven- staande voor, het regentencollege van de Stichting Huize „S'int-Bavo" te berichten, dat deze medewerking in het onderhavige geval, om de redenen als hierboven aangegeven, niet mogelijk is. Heemstede, 19 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 23