4e afd. 27 maart 1958 49 VERZOEK OM MEDEWERKING IN DE STICHTING VA'N EEN BEJAARDENHUIS OP HET TERREIN VAN HET „OVERBOS" AAN DE HERENWEG. De Raad der gemeente Heemstede; Aai beschikkende op een verzoek d.d. 13 april 1957 van het regenten-college van de Stichting Huize „Sint-Bavo" te Heemstede, om medewerking te ver- lenen ten einde de stichting van een bejaardenhuis op het terrein van het Pel zgn. „Overbos" van de buitenplaats ,,Berkenrode", gelegen tussen ,,Kenne- daa meroord" en „Kennemerduin" mogelijk te maken; Ha: gezien het preadvies van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 1958; no- BESL.UIT: ^si het voornoemde regentencollege te berichten, dat de gevraagde medewer- king, om de redenen als aangegeven in voormeld preadvies, niet kan wor- P]o den verleend. grc noÉ Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. wo: ge^ De secretaris, De voorzitter, Ve: bra op? I sal pei nei beé jaa Ve koi er en vei na ter stc vôi ste re; Ve de da ac ge ge en ve lei W do

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 24