4— - 50 4e Afd. z'7 maart 1958. gerezen moeilijkheden. Wij verwachten zeer zeker, dat het uittreden van de gemeente Velsen voor de gemeente Haarlem aanleiding zal zijn om met de overige aangesloten gemeenten tot een gesprek te komen over de daar- door ontstane situatie. Bij voorbaat willen wij gaarne kenbaar maken, dat wij tot een zodanige bespreking ten volle bereid zouden zijn. A1 moge dit dan ten overvloede zijn, zo menen wij er toch goed aan te doen er betreffende de gevolgen van opzegging Uw aandacht op te vesti- gen, dat in de artikelen 20 en 21 der regeling is bepaald, dat indien ten- gevolge van het beëindigen van de deelneming door één of meer gemeenten, personeel moet worden ontslagen, zonder dat de gemeenschappelijke rege- ling wordt opgeheven, de daaruit voortvloeiende kosten van wachtgeld voor een evenredig deel ten laste van de niet meer deelnemende gemeen- ten komen en dat, indien na het beëindigen van de deelneming door één of meer gemeenten de gemeenschappelijke regeling blijft bestendigd, de uitgetreden gemeenten ter bestrijding van de kosten van liquidatie van de ten behoeve van ingezetenen van hun gemeenten verleende kredieten eenmaal verschuldigd zijn de helft van de bijdrage, betaald in het jaar, voorafgaande aan de uittreding, of zoveel meer, als de schade bedraagt, voortvloeiende uit de te liquideren kredieten. Indien U zich met onze zienswijze om de regeling voorshands met ingang van 1 januari 1959 op te zeggen kunt verenigen, geven wij U in over- weging, bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. Heemstede, 19 maart 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 1958; BESLUIT: de laatstelijk bij raadsbesluit van 25 oktober 1956, no. 105 vastgestelde gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Haarlem, Velsen, Bever- wijk, Bloemendaal, Zandvoort. Hillegom, Heemskerk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bennebroek, betreffende de vorming van een gemeen- schappelijke regeling inzake de Volkskredietbank van Haarlem en oralig- gende gemeenten, met ingang van 1 januari 1959 te beëindigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 maart 1958. De secretans, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 26