39 2e Afd. 27 maart 1958 GELDLENING N.V. BANK VOOK NEDERLANDSCHE GEMEENTEN (RENTESPAARBRIEFLENING 1957) De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op de artikelen 170 en 228 der gemeentewet; BESLUIT: ten laste der gemeente Heemstede, hierna te noemen „geldneemster" een geldlemng aan te gaan groot f 230.000,met de N.V. Bank voor Neder- landsche Gemeenten te 's-Gravenhage, hierna te noemen ,,geldgeefster" tegen een koers van 100%, en verder op de grondslag van de volgendé bepalingen: Artikel 1. Geldneemster zal over het onafgeloste nominale bedrag der lening be- talen een tegen zes ten honderd per jaar te berekenen rente, te voldoen op 1 januari en 1 juli van elk jaar, voor het eerst op 1 juli 1958. De eerste rentetermijn betreft de rente, verschuldigd over het gedeelte van het half- jaar, hetwelk sedert de valutadatum, waaronder de rekening van geld- neemster voor het leningsbedrag werd gecrediteerd, is verstreken. Bij de rekening van de rente wordt elke maand op 30 dagen en elk iaar op 360 dagen gesteld. Artikel 2. Geldneemster zal het bedrag der lening aflossen in één termijn ver- vallende op 2 januari 1971. Artikel 3. Vervroegde aflossing van het ter leen verstrekte bedrag zal zijn uit- g'GslotGn. Artikcl 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zal geldneemster aan geldgeef- ster een evenredig aandeel vergoeden in de kosten, verbonden aan de uit- gifte en de dienst van de Tweede Nationale Woningbouwlening (Rente- spaarbrieflening 1957), zoals dit door geldgeefster zal worden vastgesteld. Dit aandeel is door geldneemster verschuldigd binnen een maand, nadat het bedrag daarvan door geldgeefster aan geldneemster zal zijn mede- gedeeld. Artikel 5. Alle aan geldgeefster verschuldigde betalingen zullen geschieden te haren kantore te 's-Gravenhage of bij een nader door geldgeefster aan te wijzen betaalkantoor. lndien de vervaldatum niet op een werkdag valt zullen de betalingen geschieden op de eerstvolgende werkdag. De betalingen zullen geschieden in Nederlands geld zonder korting of schuldvergelijking en zonder kosten voor geldgeefster. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn gesehied ter voldoening van de kosten, vervolgens van de boeten, daama van de rente en het laatst van de hoofdsom. Artikel 6. Indien geldneemster het aan rente of aflossing verschuldigde niet op tijd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zal hebben voldaan, zal zij aan geldgeefster betalen, als boete, een bedrag, gelijk aan vijf ten honderd per jaar van het achterstallige bedrag over de tijd der nalatigheid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2